Dňa 20. 10. 2021 bola v Zbierke zákonov zverejnená novela zákona o odpadochZákon č. 372/2021 Z. z., ktorý mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch ako aj niektoré ďalšie zákony.

Prinášame vám prehľad 20 najvýznamnejších zmien zákona o odpadoch zoradených chronologicky podľa nadobudnutia ich účinnosti.

Zmeny platné od 01. 11. 2021

 1. Doplnenie definície pôvodcu odpadu
 2. Pôvodcom sa môže stať každý prenajímateľ objektu, správca administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka (v zmysle § 77 ods. 2 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov) a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov na základe zmluvy.

  Pôvodcom uvedených odpadov sa stane prenajímateľ objektu, resp. správca administratívneho alebo obchodného centra najskôr nasledujúci deň po podpísaní nájomnej resp. správcovskej zmluvy, ktorej súčasťou je záväzok zabezpečovania zhromažďovania komunálnych odpadov z iných zdrojov pre nájomcu.

 3. Odosielateľ a príjemca nebezpečného odpadu majú povinnosť zaslať fotokópiu sprievodného listu nebezpečného odpadu okresnému úradu príslušnému podľa miesta nakládky a miesta vykládky nebezpečného odpadu. Ruší sa povinnosť zasielať ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade okresnému úradu v sídle kraja; ak tento úrad vydal súhlas na prepravu nebezpečného odpadu. Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade za október 2021 sa zasiela ešte aj okresnému úradu v sídle kraja, ak táto povinnosť vznikla.

  Návod: Ako správne podať ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade.

 4. Rušia sa súhlasy:

 1. Výrobca vyhradeného výrobku je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah s Organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) výpoveďou zmluvy, ktorá sa musí odoslať preukázateľným spôsobom OZV do 20. augusta v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený (v súčasnosti do 30. septembra). Obec bude odosielať preukázateľným spôsobom výpoveď zmluvnej OZV do 30. septembra v roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený (v súčasnosti do 31. októbra).
 2. Ruší sa povinnosť OZV pre obaly zasielať zoznamy výrobcov (v zmysle § 28 ods. 4 písm. h) zákona o odpadoch) do 31. januára, keďže OZV pre obaly majú túto povinnosť stanovenú v októbri v zmysle § 59 ods. 1 písm. h).
 3. OZV môže stratiť autorizáciu aj z dôvodu nesplnenia povinnosti pre výrobcu v zmysle § 27 ods. 4 písm. k) – povinnosť zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu a zabezpečiť priebežné financovanie nakladania s takto odobratým vyhradeným prúdom odpadu.
 4. Organizácia zodpovednosti výrobcov a tretia osoba (batérie a akumulátory) je povinná upraviť finančné príspevky od výrobcov vyhradených výrobkov (ekomodulačné cenníky) do 31. 12. 2022. Právna úprava na európskej úrovni by mala podrobnejšie zadefinovať, akým spôsobom budú finančné príspevky výrobcov odrážať to, z akých materiálov sú výrobky vyrobené, ako sa zohľadní ich trvanlivosť, opraviteľnosť, opätovná použiteľnosť, recyklovateľnosť a prítomnosť nebezpečných látok vo vyhradených výrobkoch.
 5. Upravuje sa definícia trhového podielu OZV pre obaly v nadväznosti na nové oznamovacie povinnosti OZV v zmysle § 59 ods. 1 písm. h) zákona o odpadoch.

  Trhový podiel OZV pre obaly na nasledujúci kalendárny rok je percentuálny podiel množstva obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v SR výrobcami obalov a výrobcami neobalových výrobkov, ktorí sú s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly v zmluvnom vzťahu pre nasledujúci kalendárny rok z údajov predložených podľa § 59 ods. 1 písm. h) prvého a druhého bodu, k celkovému množstvu obalov a neobalových výrobkov uvedených na trh v SR vypočítaných z údajov predložených podľa § 59 ods. 1 písm. h), výrobcami, ktorí si plnia vyhradené povinnosti kolektívne. Do množstva obalov podľa prvej vety sa započítava celkové množstvo spotrebiteľských obalov, skupinových obalov a prepravných obalov.

 6. Dopĺňajú sa výpovedné dôvody zmluvy medzi OZV a obcou. OZV bude oprávnená vypovedať zmluvu s obcou aj v prípade, ak:
  • súhrnný počet obyvateľov v jej zmluvných obciach na nasledujúci kalendárny rok od 1. 1. kalendárneho roka nezodpovedá trhovému podielu OZV pre obaly, lebo je väčší, a to k 31. 12. kalendárneho roka; výpoveď sa musí doručiť obci najneskôr do 30. 11. v kalendárnom roku, v ktorom má byť zmluvný vzťah ukončený alebo
  • kedykoľvek ak to vyžaduje potreba dosiahnutia súhrnného počtu obyvateľov v zmluvných obciach zodpovedajúceho trhovému podielu OZV pre obaly podľa § 28 ods. 5 písm. f); výpovedná lehota uplynie ku koncu kalendárneho mesiaca, v ktorom bola výpoveď obci doručená.
 7. Obec je povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.
 8. Zberové spoločnosti, ktoré vykonávajú triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v obci,
  povinné tento odpad dotriedený na úroveň ustanovenú vo vykonávacom predpise poskytnúť na materiálové́ zhodnotenie
  najmenej dvom zariadeniam oprávneným na recykláciu daného druhu dotriedeného odpadu. Ak tieto zariadenia na recykláciu
  odmietnu prijať takto dotriedený odpad, vydajú o tom písomné potvrdenie, na ktorého základe môže byť odpad
  energeticky zhodnotený
  .
 9. Na zbernom dvore >už nebude môcť právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ bezplatne odovzdať oddelene vyzbieraný komunálny odpad z obalov a komunálny odpad z neobalových výrobkov z iných zdrojov. Bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore bude môcť len fyzická osoba.
 10. Držiteľ použitých batérií a akumulátorov, ktoré nie sú odpadom, je povinný okrem iného oznámiť ministerstvu plánovanú cezhraničnú prepravu najneskôr 3 pracovné dni pred jej uskutočnením.
 11. Orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorý vykoná registráciu podľa § 98 žiadateľovi vydá o tom potvrdenie do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

Zmeny platné od 01. 01. 2022

 1. Zberový spoločnostiam pribudne oznamovacia povinnosť zasielať MŽP SR a zmluvnej OZV pre obaly údaje, ktoré presnejšie špecifikuje vykonávací predpis za:
  • kalendárny štvrťrok najneskôr do konca druhého mesiaca nasledujúceho po uplynutí kalendárneho štvrťroka v súlade s vykonávacím predpisom,
  • kalendárny rok najneskôr do 30. júna kalendárneho roka v súlade s vykonávacím predpisom.
 2. Dopĺňa sa povinnosť pre zberové spoločnosti zverejňovať na svojom webovom sídle do 31. augusta a do 28. februára kalendárneho roka za predchádzajúce kalendárne polroky údaje ustanovené vo vykonávacom predpise. Rozsah ustanovených údajov ešte presne určí vykonávací predpis.
 3. Znižuje sa veľkosť predajnej plochy z 200 m2 na 100 m2, na ktorej je povinnosť distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v SR uvádzajú. Distribútor obalov, ktorý distribuuje nápoje v iných ako opakovane použiteľných obaloch predajom spotrebiteľovi, je povinný v mieste ich predaja distribuovať nápoje rovnakého druhu aj v opakovane použiteľných obaloch, ak sa také nápoje v nich na trh v SR uvádzajú. Táto povinnosť sa vzťahuje na distribútorov obalov, ktorí distribuujú tieto nápoje na predajnej ploche väčšej ako 100 m2.

Zmeny platné od 01. 01. 2023

 1. Zakazuje sa zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný odpad z veľkoobchodu, maloobchodu a distribúcie.
 2. Zmluva medzi OZV a obcou sa bude musieť uzatvárať na obdobie najmenej dvoch kalendárnych rokov.

Zmeny platné od 01. 01. 2025

 1. Obec bude povinná zaviesť aj zber textilu. Ako sa bude povinnosť v praxi vykonávať bude určené až na základe analýz či štúdií.

Touto novelou bolo v zákone č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 285/2020 Z. z. upravené prechodné ustanovenie:

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého kto chce ušetriť čas