Pri prevádzkovaní autoservisu, pneuservisu či autoopravárenskej dielne vznikajú nebezpečné a ostatné (nie nebezpečné) odpady. Poradíme vám, aké povinnosti vyplývajú prevádzkovateľom servisov, ako pôvodcom odpadu, zo zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a ako si môžu tieto povinnosti splniť.

Správne zaradenie odpadov

Držiteľ odpadu – autoservis je zodpovedný za jeho správne zaradenie podľa katalógu odpadov. Pri určovaní katalógových čísel nebezpečných odpadov vám môže byť najviac nápomocná karta bezpečnostných údajov, ktorá by túto informáciu mala obsahovať.

V autoservise bežne vznikajú tieto druhy odpadov:

Zhromažďovanie odpadov

Odpady sa musia zhromažďovať v priestore určenom na tento účel, označenom ako sklad odpadov. Zhromažďovať sa musia oddelene, vytriedené podľa druhov a vo vhodných nádobách, ktoré musia byť odolné voči mechanickému poškodeniu, chemickým vplyvom či požiaru.

Odpady musia byť zabezpečené pred znehodnotením, odcudzením, poveternostnými vplyvmi alebo iným nežiadúcim únikom či účinkom.

Uložené musia byť na zabezpečenej podlahe vybavenej nepriepustnou fóliou prípadne certifikovaným ochranným náterom odolným voči skladovanej látke.

Označovanie odpadov

Nebezpečné odpady (NO) musia byť označené Identifikačným listom nebezpečného odpadu (ILNO).

Takto je potrebné označiť napríklad sudy s olejom, kontajnery s použitými filtrami, absorbentmi alebo kanistrami a nádobami od oleja a iných nebezpečných látok, ale aj samotný sklad NO a jednotlivé miesta zhromažďovania NO. ILNO vytvoríte za pár minút v online aplikácii EnviSys.

Ostatné (nie nebezpečné) odpady nemusia byť podľa zákona o odpadoch označené, no napriek tomu ich označenie odporúčame, aby ste zabezpečili jednoduchosť systému ich triedenia a predchádzali nežiadúcemu zmiešavaniu resp. nesprávnemu triedeniu odpadov.

Elektronická evidencia odpadov

Autoservis ako pôvodca odpadu je povinný viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi v presne určenej forme. Evidenciu je potrebné viesť bez ohľadu na vzniknuté množstvo, teda od prvého gramu a za každú prevádzku osobitne.

Evidenciu odpadu na evidenčnom liste odpadu – ELO je možné viesť elektronicky, čo výrazne skráti čas potrebný na jej spracovanie. Vedenie elektronickej evidencie odpadov prostredníctvom online aplikácie EnviSys navyše zvládne aj laik.

Ročné ohlásenie

Ak ste v priebehu roka vyprodukovali viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo viac ako 1 t ostatných (nie nebezpečných) odpadov, prípadne ak ste pôvodcom odpadu uvedeného v prílohe č. 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. bez ohľadu na jeho množstvo, vznikla vám povinnosť podať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok.

Toto ohlásenie musíte podať do 28. februára nasledujúceho roka príslušnému okresnému úradu a to buď elektronicky prostredníctvom stránky www.slovensko.sk alebo v tlačenej podobe poštou. Doklad o odoslaní si uchovajte spolu s kópiou ohlásenia po dobu 5 rokov.

Pozrite si aj aktuálne adresy okresných úradov. Sledovať tieto povinnosti a spracovať ohlásenie bude pre vás jednoduché pri využívaní online aplikácie EnviSys.

Súhlasy

Ak odpady zmiešavate z dôvodu neúčelnosti ich triedenia (napr. zlievate odpadové oleje do jedného suda), musíte mať vydaný súhlas na zhromažďovanie odpadov bez predchádzajúceho triedenia príslušným okresným úradom (§ 97, ods. 1, písm. i) zákona o odpadoch).

Niektoré materiály, ktoré sa pre vás už stali odpadom, môžu mať ďalšie využitie pre bežného človeka v domácnosti (napr. kartónové krabice, palety, pastové vedierka z nie nebezpečných odpadov a pod.).Aby ste mohli takéto odpady odovzdávať na ďalšie využitie v domácnosti svojim zamestnancom, je potrebné, aby ste mali vydaný súhlas na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti príslušným okresným úradom (§ 97, ods. 1, písm. n) zákona o odpadoch).

Komu odpady odovzdať

Nie menej dôležitou povinnosťou je odovzdávať vzniknuté odpady výhradne osobám (firmám), ktoré majú vydané oprávnenie na nakladanie s odpadmi príslušnými úradmi. Vždy si tieto oprávnenia od odberateľov vašich odpadov vyžiadajte a majte ich uložené pre prípad kontroly.

Ak ste odovzdali nebezpečné odpady na prepravu a ste v polohe odosielateľa odpadu, máte povinnosť zaslať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade príslušnému okresnému úradu do 10. dňa nasledujúceho mesiaca po vykonaní prepravy. Pozrite si preto, ako správne podať ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade ako odosielateľ.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas