Dňa 1. júla 2023 nadobudla účinnosť novela vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Vyhláška okrem iných zmien stanovuje aj prvé kroky k zavedeniu ekomodulácie na Slovensku.

V tejto súvislosti ide o zmenu údajov o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh SR, ktoré ich výrobcovia predkladajú organizáciám zodpovednosti výrobcov (OZV).

Po novom bude výrobca obalov a neobalových výrobkov uvádzaných na trh SR za príslušné obdobie (kalendárny štvrťrok / rok) povinný viesť evidenciu obalov a neobalových výrobkov (podrobné údaje o materiálovom zložení obalov a neobalových výrobkov) v rozsahu podľa prílohy č. 10c uvedenej vyhlášky.

Podstatné zmeny v evidencii obalov a neobalových výrobkov od 1. 10. 2023 nastávajú v:

Tieto zmeny sa začnú uplatňovať od 1. 10. 2023 s tým, že zmenenú evidenciu bude potrebné prvýkrát nahlásiť v januári 2024 OZV (v prípade kolektívneho plnenia) za 4. kvartál 2023 resp. do 28. februára 2024 MŽP SR (v prípade individuálneho plnenia) za rok 2023.

Aby bolo možné viesť evidenciu podľa nových požiadaviek, potrebné je zistiť detailné materiálové zloženie obalov a neobalových výrobkov od ich výrobcov resp. dodávateľov. V prípade, ak takéto informácie dostupné nebudú alebo ich nebude možné získať, neostane iná možnosť, ako v evidencii uvádzať výrobu obalov a neobalových výrobkov z primárnych materiálov.

Čo je to ekomodulácia?

Je to nový spôsob, ako motivovať výrobcov a spotrebiteľov k výrobe a používaniu obalov a neobalových výrobkov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Jej cieľom je upraviť finančné príspevky výrobcov do systému rozšírenej zodpovednosti podľa toho, do akej miery sú opraviteľné, opakovane použiteľné alebo recyklovateľné. Čím bude obal alebo neobalový výrobok „ekologickejší“, tým nižší poplatok sa zaň bude platiť.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas