V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR dňa 30.3.2020 Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19. Toto usmernenie sa odvoláva na Stanovisko k žiadosti o usmernenie pre samosprávy pri nakladaní s komunálnym odpadom, ktoré v súvislosti s COVID-19 vydal dňa 20.3.2020 Úrad verejného zdravotníctva SR.

V zmysle usmernenia MŽP SR sa použité osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), ktoré vznikajú občanom v domácnosti alebo zamestnancom v bežných prevádzkach ako napr. rúška, respirátory, rukavice, vreckovky, likvidujú (zneškodňujú) ako bežný odpad (ostatný odpad). Špeciálny postup sa v tomto prípade teda neuplatňuje. Tento odpad sa ukladá do zmesového odpadu.

Odporúča sa nasledovný postup:

Všetky ostatné doteraz predpísané a v prevádzkach bežne používané OOOP (rukavice, sieťky na hlavu, ochranné obleky a pod.), ktoré sú štandardne nevyhnutné pre výkon niektorých prác (napr. v potravinárskom alebo chemickom priemysle a pod.), sa musia tak ako doposiaľ zhromažďovať ako ostatný odpad 15 02 03, prípadne nebezpečný odpad 15 02 02.

Ak by však v budúcnosti príslušné úrady vyhlásili iný resp. odlišný postup pre nakladanie s týmto druhom odpadu, je potrebné dodržiavať pokyny vydané príslušnými úradmi.

TIP: Inštruktážne video k používaniu ochranných rukavíc pre nezdravotníkov (CZ).

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas