Každý držiteľ odpadu – pôvodca, obchodník, sprostredkovateľ, zberová spoločnosť či zhodnocovateľ alebo zneškodňovateľ je povinný viesť a uchovávať evidenciu odpadu (§ 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch) a ohlasovať údaje z nej (§ 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch) príslušnému okresnému úradu za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka (§ 3 vyhlášky 366/2015), t. j. raz ročne, ak:

  1. nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov
    alebo
  2. nakladá ročne v súhrne s viac ako 1 tonou ostatných odpadov
    alebo
  3. ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3 vyhlášky bez ohľadu na ich množstvo.

Držiteľom odpadu je v podstate každý podnikateľský subjekt – firma, živnostník alebo obec a mesto, pri ktorých činnosti odpad vzniká. Môže ísť napríklad o obaly z vybalených výrobkov a tovaru ako papier a lepenka, fólie a igelity, poškodené drevené palety, či zvyšky z kuchyne, použitý olej, batérie a akumulátory, tonery z tlačiarne, žiarivky, počítače, mobily, klimatizácie alebo iné elektrozariadenia. Všetky odpady je potrebné priebežne evidovať. Evidenciu odpadu je povinný viesť každý držiteľ, ohlásenie sa podáva len pri naplnení aspoň jednej z troch podmienok vyššie.

Údaje z evidencie odpadu sa ohlasujú okresnému úradu na tlačive Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2 vyhlášky. Zistite si aktuálne adresy okresných úradov pre zaslanie ročného ohlásenia o odpade.

Evidenciu odpadu je jeho držiteľ povinný viesť bez odhadu na množstvo, t. j. od prvého gramu odpadu a to na evidenčnom liste odpadu – ELO, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 vyhlášky.

Pôvodca odpadu (okrem obce) neeviduje údaje o zmesovom odpade 20 03 01 v ELO a neuvádza ich v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním. Tento odpad eviduje za pôvodcu obec a uvádza ho vo svojom ohlásení.

Jednoduché a rýchle vedenie elektronickej evidencie odpadov a vytvorenie ohlásenia na 1 klik vám umožní naša aplikácia. Zaregistrujte sa v nej bezplatne a používajte ju až 90+ dní zadarmo.

Pripojte sa k nášmu bezplatnému školeniu a zistite viac o evidovaní odpadu a vytvorení ročného ohlásenia.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas