Dňa 23. 11. 2022 bol zverejnený návrh novej vyhlášky MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti súvisiacej s Informačným systémom odpadového hospodárstva – ISOH, ktorý bolo možné pripomienkovať v medzirezortnom pripomienkovom konaní do 13. decembra 2022. Samotný návrh vyhlášky si môžete stiahnuť na konci tohto článku.

Aktuálnym plánom ministerstva je zaviesť povinnosť zasielania údajov z elektronickej evidencie odpadu do ISOH pre vybrané subjekty od 1. 1. 2024.

Najdôležitejšie zmeny vyplývajúce z návrhu novej vyhlášky:

  1. evidenciu odpadov musia viesť všetky povinné osoby (pôvodcovia aj držitelia odpadu) bez obmedzenia množstva a to na novom evidenčnom liste odpadu;
  2. evidencia odpadu sa musí viesť najmenej raz za mesiac v elektronickej podobe, výnimku však majú tzv. pôvodní pôvodcovia odpadu (podľa § 4 odseku 1 písm. a) a c) zákona o odpadoch), ktorí ju môžu viesť v elektronickej alebo listinnej podobe;
  3. všetky povinné osoby sa musia zaregistrovať do ISOH najneskôr do 31. 1. 2024, t. j. do 1 mesiaca od jeho spustenia;
  4. povinné osoby okrem tzv. pôvodných pôvodcov odpadu musia poskytovať údaje z evidencie odpadov do ISOH najmenej raz za kalendárny štvrťrok (pôvodní pôvodcovia ich poskytovať nemusia);
  5. ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ako ho poznáme v súčasnosti (vyhláška č. 366/2015 Z. z.), spolu s povinnosťou jeho podania príslušnému okresnému úradu do 28. februára zanikne;
  6. odosielateľ nebezpečného odpadu musí pred uskutočnením prepravy zaevidovať ju do ISOH;
  7. príjemca nebezpečného odpadu musí podať ohlásenie o prepravenom nebezpečnom odpade do ISOH po každej preprave, najneskôr do 3 nasledujúcich pracovných dní od jej uskutočnenia.

Nové pojmy

Návrh vyhlášky zavádza nové pojmy ako:

Povinné osoby na účely vedenia evidencie

V § 1 sú definované osoby, ktoré sú povinné viesť si evidenciu o nakladaní s odpadom. Na účely vedenia evidencie sa za pôvodcu komunálneho odpadu z domácností považuje obec, ktorá je povinná viesť evidenciu za svojich poplatníkov. Za pôvodcu komunálneho odpadu vykúpeného alebo vyzbieraného od fyzickej osoby (podľa § 16 zákona o odpadoch) a prevzatého stavebného odpadu od fyzickej osoby sa pre účely evidencie odpadu považuje ten, kto odpad od fyzickej osoby prevzal.

Podľa § 2 evidenciu odpadov majú viesť povinné osoby podľa druhov alebo poddruhov bez obmedzenia množstva na evidenčnom liste odpadu podľa prílohy č. 1 priebežne, najmenej raz za mesiac v elektronickej podobe, avšak to neplatí pre tzv. pôvodného pôvodcu odpadu (podľa § 4 odseku 1 písm. a) a c) zákona o odpadoch), ktorý môže viesť evidenciu v elektronickej alebo listinnej podobe.

Prvé prevzatie odpadu

Definuje ho § 3 a predstavuje prevzatie odpadu k povinnej osobe na účel zaslania elektronickej dávky do ISOH.

Identifikátor miesta výskytu odpadu

Podľa § 4 má miesto výskytu odpadu na účely vedenia evidencie priradený identifikátor miesta výskytu odpadu. Každé miesto výskytu odpadu sa musí identifikovať pomocou priradeného identifikátora, ktorým je:

a) identifikačné číslo organizácie (IČO) povinnej osoby priradené podľa osobitného predpisu, ak sa adresa miesta výskytu odpadu zhoduje s adresou sídla alebo miestom podnikania povinnej osoby,
alebo
b) identifikátor miesta výskytu odpadu (IMVO) pridelený automaticky prostredníctvom ISOH pri zaevidovaní miesta výskytu odpadu.

Všetky povinné osoby (podľa § 1 novej vyhlášky) sa musia zaregistrovať do ISOH najneskôr do 31. 1. 2024, t. j. do 1 mesiaca od jeho spustenia.

Elektronická dávka

V § 5 sa uvádza, že elektronická dávka je elektronickým súborom, ktorého obsah je určený a presná technická údajová štruktúra sa nachádza v integračnom manuáli, ktorý zverejňuje ministerstvo prostredníctvom ISOH. Každá zaslaná elektronická dávka musí byť elektronicky podpísaná elektronickým podpisom prislúchajúcim k danému miestu výskytu odpadu povinnej osoby, ktorá zasiela elektronickú dávku, a každej činnosti samostatne.

Povinné osoby okrem tzv. pôvodných pôvodcov odpadu (podľa § 4 ods. 1 písm. a) a c) zákona o odpadoch) majú poskytovať údaje z evidencie odpadov formou elektronickej dávky do ISOH najmenej raz za kalendárny štvrťrok, avšak najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku.

Pôvodný pôvodca odpadu údaje z evidencie odpadov do ISOH neposkytuje.

Kto je pôvodný pôvodca odpadu?

Ide o všetky firmy, organizácie, mestá či obce, ktorých činnosťou odpad vzniká alebo každého prenajímateľa objektu, správcu administratívneho alebo obchodného centra, ktorý plní prenesenú poplatkovú povinnosť za poplatníka a zároveň zabezpečuje zhromažďovanie vytriedených zložiek komunálnych odpadov z iných zdrojov svojich nájomcov na základe zmluvy.

Medzi pôvodných pôvodcov odpadu patria malé, stredné, veľké, ale aj najväčšie firmy v SR ako napríklad Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, Slovnaft, PCA Slovakia, U.S. Steel Košice, Slovenské elektrárne, Samsung Electronics Slovakia, SPP, Tesco Stores SR, Lidl Slovenská republika, Mondi SCP či všetky obce a mestá. Každý takýto subjekt, ktorému odpad vznikne, nebude poskytovať údaje z evidencie do ISOH.

Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

V súčasnosti majú držitelia odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch a § 3 ods. 2 vyhlášky č. 366/2015 Z. z. povinnosť ohlasovať údaje z evidencie odpadu príslušnému okresnému úradu za obdobie kalendárneho roka do 28. februára nasledujúceho roka, t. j. raz ročne a to na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2, ak:

a) nakladajú ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov
alebo
b) ide o vznik odpadov uvedených v prílohe č. 3 bez ohľadu na ich množstvo.

Prijatím novej vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním zanikne.

Stiahnite si: Nový návrh vyhlášky MŽP SR o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas