Na zabezpečenie súladu s aktuálne platnou legislatívou sme pre používateľov, ktorí odpad evidujú v tzv. miestach vzniku, do aplikácie pridali možnosť nastaviť si konkrétny typ prevádzky.

Aplikácia teraz umožňuje zvoliť si jeden z dvoch typov prevádzky a to buď Prevádzkareň, alebo Miesto vzniku. Pýtate sa, aký je v tom rozdiel?

Prevádzkareň je priestor, v ktorom sa prevádzkuje sústavná činnosť za podmienok ustanovených živnostenským zákonom. Ide napríklad o predajňu, čerpaciu stanicu, banku, kaviareň, autoservis a i. Prevádzkareň by mala byť zapísaná v  živnostenskom registri. Ďalšie informácie o prevádzkarni nájdete napríklad na tejto stránke.

Miesto vzniku nie je prevádzkarňou. Ide o všetky ostatné priestory, ktoré nie sú prevádzkarňou ako napríklad sklady, výdajne, lekárske ambulancie, výstavné priestory, sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby a i.

Prevádzkarne a miesta vzniku sú v aplikácii od seba odlíšené rozdielnou grafickou ikonou.

Najväčší rozdiel medzi prevádzkarňou a miestom vzniku je však v spôsobe vytvárania ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

V prípade prevádzkarne systém vytvorí jedno samostatné ohlásenie pre každú prevádzkareň.

V prípade miesta vzniku však systém vytvorí jedno sumárne ohlásenie za všetky miesta vzniku v príslušnom okrese.