Potrebujete vypočítať úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo vašej obci?

V aplikácii sme pre vás pripravili prehľadnú zostavu (export údajov do Excelu), pomocou ktorej veľmi jednoducho vypočítate úroveň vytriedenia komunálnych odpadov vo vašej obci.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov predstavuje percentuálny podiel zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť na celkovom množstve komunálnych odpadov vyzbieraných v obci za kalendárny rok. Vzorec na výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov definuje príloha č. 2 zákona 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zo vzorca vyplýva, že v jeho čitateli sa uvádza ročná suma (nakladania) tých zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť a v jeho menovateli ročná suma (nakladania) všetkých komunálnych odpadov vyzbieraných v obci. Zoznam zložiek komunálnych odpadov, ktoré je možné vytriediť (uvádzaných v čitateli vzorca), definuje príloha č. 1 citovaného zákona. Ďalšie informácie ako napr. druhy odpadov ktoré nie je možné zahrnúť do vzorca, ktoré naopak vstupujú do vzorca alebo najčastejšie kladené otázky nájdete v Metodickej pomôcke k výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov a poplatkom za uloženie odpadov na skládku odpadov vydanej Ministerstvom životného prostredia SR.

Podklad pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov vo forme údajov do Excelu (formát CSV) nájdete v pravom hornom menu aplikácie pod položkou Hromadné exporty a názvom "2002 - Podklad pre výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov - aktuálna prevádzka".

Prajeme Vám príjemné používanie aplikácie.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas