Dňa 8. 5. 2024 bola v Zbierke zákonov SR vyhlásená Vyhláška MŽP SR č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorá umožňuje zavedenie elektronickej evidencie odpadov a ohlasovanie údajov z nej do ISOH – Informačného systému odpadového hospodárstva.

Nová vyhláška, účinná od 1. 1. 2026, ruší aktuálnu Vyhlášku MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, ktorá bude v platnosti do 31. 12. 2025. Už dnes je zrejmé, že nová vyhláška bude musieť byť novelizovaná pred začiatkom jej účinnosti a rovnako tak aj Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Zmeny v skratke:

Najdôležitejšie zmeny v evidencii a ohlasovaní odpadov od 1. 1. 2026

§ 1 Vedenie evidencie a evidenčná povinnosť

Vedenie evidencie a jej uchovávanie bude možné už len v elektronickej podobe na novom elektronickom evidenčnom liste odpadu, ktorý tvorí prílohu č. 1 vyhlášky. Aj naďalej bude možné využívať online aplikácie ako je EnviSys alebo vlastné informačné systémy.

Vzor evidenčného listu odpadu – ELO, tak ako ho poznáme dnes, už nová vyhláška nepozná. Nahradí ho elektronický evidenčný list odpadu – eELO, ktorý má obsahovať okrem pôvodných aj nové údaje.

Jedným z nich je IKÚ – identifikátor katastrálneho územia (obce). Ide o jestvujúci číselník katastrálnych území, ktorý bude implementovaný aj v našej aplikácii.   

Druhou novinkou v eELO je údaj IAMVO – Identifikátor adresy miesta výskytu odpadu. Ide o údaj, ktorý bude musieť mať pridelený každá prevádzka pôvodcu či držiteľa odpadu, ktorá nemá totožnú adresu so sídlom svojej organizácie. IAMVO bude pridelený prostredníctvom ISOH.

§ 2 Prvé prevzatie odpadu

Definuje pojem „prvé prevzatie odpadu“ a to za účelom zasielania elektronického súboru do ISOH podľa § 4 vyhlášky. Subjekt, ktorý nakladá s odpadom a bude prvým miestom prevzatia odpadu, musí zasielať elektronický súbor do ISOH.

Jednoducho povedané, povinnosť ohlasovať údaje do ISOH z eELO formou elektronického súboru budú mať všetci okrem pôvodných pôvodcov odpadu, teda okrem tých, ktorým odpad vznikol ako prvým.

§ 3 Priradenie identifikátora

Každé miesto výskytu odpadu bude musieť mať priradený identifikátor adresy miesta výskytu odpadu – IAMVO na účely vedenia evidencie a identifikovania miesta výskytu odpadu.

IAMVO môže byť IČO, pokiaľ sa adresa miesta výskytu odpadu zhoduje s adresou sídla alebo miesta podnikania povinnej osoby.

Druhou možnosťou je, že IAMVO bude pridelený prostredníctvo ISOH automaticky, a to pri zaevidovaní miesta výskytu odpadu.

§ 4 Ohlasovanie evidencie, elektronické súbory a elektronické služby

Údaje do ISOH budú poskytovať formou elektronického ohlásenia osoby vykonávajúce zneškodňovanie a autorizované osoby. Ide viac-menej o ohlásenia ako ich poznáme dnes, doplnené o identifikátory, ktoré budú sprístupnené v ISOH formou elektronických formulárov.

Formou elektronického súboru budú poskytovať údaje do ISOH osoby vykonávajúce zber, spracovanie, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu, obchodník, dopravca pre vlastnú potrebu, alebo osoba vykonávajúca zber odpadov bez zariadenia na zber odpadov. Táto forma bude povinná aj pre pôvodcov (pozor, nie tzv. pôvodných pôvodcov), avšak len podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona – čiže ak vykonávajú úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Pôvodca odpadu (tzv. pôvodný pôvodca podľa § 4 ods. 1 písm. a) a c) zákona) môže dobrovoľne poskytovať údaje do ISOH. Sprostredkovateľ údaje do ISOH neposkytuje.

Osoba, ktorá je prvým miestom prevzatia odpadu podľa § 2 vyhlášky, bude zasielať do ISOH elektronický súbor s údajmi o pôvodcovi odpadu a o mieste výskytu odpadu.

Presná technická údajová štruktúra elektronického súboru sa bude nachádzať v integračnom manuáli, ktorý bude zverejnený prostredníctvom ISOH. Elektronický súbor pre každú činnosť samostatne bude musieť byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a bude zasielaný do ISOH buď manuálnym nahratím alebo využitím automatizovaného rozhrania.

Údaje do ISOH sa budú poskytovať najmenej raz za kalendárny štvrťrok, najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku.

§ 8 Evidencia o prepravovanom nebezpečnom odpade

Nezmenená ostáva povinnosť viesť evidenciu o prepravovanom nebezpečnom odpade. Zmenou je však nový elektronický sprievodný list nebezpečného odpadu – eSLNO, ktorý tvorí prílohu č. 3 vyhlášky.

SLNO bude možné archivovať elektronicky alebo v listinnej podobe. Odosielateľ a príjemca ho musia uchovávať 5 rokov, dopravca pre cudziu potrebu, ktorý nie je odosielateľom, ho uchováva 1 rok.

Hlavnou zmenou, v súvislosti s prepravou nebezpečných odpadov, bude povinnosť odosielateľa evidovať prepravu ešte pred jej uskutočnením do ISOH a následne vytlačiť 4 rovnopisy SLNO, ktoré odovzdá ďalším subjektom podieľajúcim sa na preprave.

Akonáhle príjemca nebezpečný odpad príjme, doplní povinné položky do SLNO a najneskôr do 5 pracovných dní po uskutočnení prepravy podá ohlásenie o prepravenom nebezpečnom odpade vo forme sprievodného listu do ISOH. Príjemca bude musieť podávať toto ohlásenie priebežne, nie raz mesačne do desiateho dňa nasledujúceho mesiaca po uskutočnení prepravy, ako je tomu v súčasnosti. Podobne ako elektronický súbor, aj eSLNO sa bude do ISOH zasielať buď manuálnym nahratím alebo využitím automatizovaného rozhrania a rovnako tak bude musieť byť podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Novelizácia vyhlášky a zákona

Vzhľadom k tomu, že nová vyhláška obsahuje neurčitosti a nesúlady (napr. pri podávaní ohlásenia o prepravenom nebezpečnom odpade uvádza § 8 päť pracovných dní a príloha č. 3 len tri pracovné dni) ako aj z dôvodu potreby zosúladenia zákona o odpadoch s novou vyhláškou (napr. zrušenie povinnosti poskytovať údaje do ISOH pre sprostredkovateľa), budú musieť byť obe právne normy novelizované ešte pred termínom nadobudnutia účinnosti novej vyhlášky, t. j. pred 1. 1. 2026.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas