Dňa 15. 6. 2022 schválili poslanci NR SR novelu zákona o odpadoch týkajúcu sa komplexnej reformy stavebných odpadov. Cieľom novely je prispieť k rozvoju obehového hospodárstva predchádzaním vzniku stavebného odpadu a výrazným zvýšením miery recyklácie stavebných odpadov.

Novou povinnosťou stavebníka bude zabezpečiť 70 %-né zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy.

reforma stavebných odpadov 2022

Definícia pôvodcu stavebných odpadov sa výrazne nemení. Ide v podstate o stavebníka, teda právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva, t. j. ich dodávateľ.

Zavádzajú sa nové pojmy a povinnosti pre pôvodcu odpadu:

  1. Vykonávať selektívnu demoláciu (postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov), t. j. počíta sa s povinnosťou zriadenia miest na triedenie odpadov na stavbe. Podrobnosti určí nová vykonávacia vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
  2. Zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto stavebného odpadu a odpadu z demolácie pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy. To sa netýka nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (ostatný odpad).
  3. Zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah s oprávnenou osobou o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 predmetnej vykonávacej vyhlášky.
  4. Zavádza sa systém kontroly pred demoláciou a po demolácii, t. j. povinnosť písomného ohlásenia pred začiatkom (najneskôr 3 dni vopred) a po ukončení demolačných prác (najneskôr do 90 dní) príslušnému okresnému úradu (odbor starostlivosti o ŽP). Ohlasovať sa bude druh, kategória a množstvo odpadu ako aj spôsob jeho zhodnocovania alebo zneškodňovania. Vzor ohlásení bude ustanovený vo vykonávacej vyhláške v Prílohe č. 2 a 3.

Táto novela zákona o odpadoch nadobúda účinnosť 30. 6. 2022.

Pôvodca odpadov (stavebník), ktorému bolo vydané povolenie do 30. júna 2022 podľa § 54, 55, 57 a 88 až 93 stavebného zákona (č. 50/1976 Zb.), ide najmä o stavebné povolenie, je povinný zosúladiť nové povinnosti do 1. 1. 2023.

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania návrhu novej vykonávacej vyhlášky k stavebným odpadom, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. 7. 2022.

Vyhláška špecifikuje aj kritéria vedľajšieho produktu pre:

To by mohlo uľahčiť situáciu mnohým spoločnostiam, keďže po splnení určitých podmienok sa pri týchto materiáloch už nebudú musieť aplikovať požiadavky na dodržiavanie povinností držiteľa odpadu, t. j. nepôjde o odpad, ale materiál. V mnohých prípadoch však bude potrebné počítať s vykonaním odberov a analýz týchto materiálov prostredníctvom akreditovaných laboratórií pre posúdenie limitných hodnôt určitých ukazovateľov.

Zvyšovať sa budú aj poplatky za skládkovanie stavebných odpadov. Pri výkopovej zemine a kamenive sa umožňuje jej recyklácia, preto sa zvyšuje sadzba za skládkovanie z aktuálnych 7 eur za tonu na 8 eur od 1. júla 2022, od roku 2023 na 10 eur za tonu a od roku 2024 na 15 eur za tonu. V prípade stavebných odpadov ako betón, tehly alebo škridly dôjde k zvýšeniu zo súčasných 8 eur na 25 eur za tonu od 1. júla 2022, od roku 2023 na 30 eur za tonu a od roku 2024 na 35 eur za tonu.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas