Každého, kto vedie evidenciu odpadov a je povinný podať ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ďalej „ohlásenie“) zaujíma, na akom vzore tlačiva budú okresné úrady akceptovať ohlásenie za rok 2020.

Zmena vyhlášky

Od 1. januára 2021 je účinná novela Vyhlášky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti, ktorou došlo k zavedeniu novej povinnosti vedenia evidencie o množstve výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo ďalších činností zhodnocovania odpadu (ďalej „evidencia o množstve výrobkov a materiálov“) ako aj k zmene vzoru tlačiva ohlásenia (§ 3a).

Na prvej strane tohto vzoru pribudla nová tabuľka s názvom „Množstvo výrobkov a materiálov, ktoré sú výsledkom prípravy na opätovné použitie, recyklácie alebo iných činností zhodnocovania odpadu“. Zároveň došlo k zmene spôsobu vypĺňania tohto tlačiva.

Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020 sú držitelia odpadu, obchodníci a sprostredkovatelia povinní podať príslušným okresným úradom najneskôr do 28. 2. 2021 na tlačive a podľa spôsobu vypĺňania, ktorý je uvedený v Prílohe č. 2 uvedenej vyhlášky.

Nejednoznačnosť zmeny

Keďže povinnosť vedenia evidencie o množstve výrobkov a materiálov platí od 1. 1. 2021 avšak údaje z nej sa budú prvýkrát ohlasovať až k 28. 2. 2022, otázkou je, či je potrebné tabuľku k tejto evidencii uvádzať v ohlásení za rok 2020.

Podľa vyjadrenia MŽP SR, ktoré máme k dispozícii, ohlásenie je možné podať aj na tlačive platnom pred 1. januárom 2021, avšak je potrebné ho vyplniť po novom:

„Máme však za to, že nakoľko sa v súlade s prechodnými ustanoveniami plní ohlasovacia povinnosť podľa § 3a prvýkrát až za rok 2021, teda k 28. 2. 2022, subjekty môžu ohlasovaciu povinnosť k 28. 2. 2021 plniť aj na tlačive, podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2021 (t. j. bez tabuľky k §3a), avšak tlačivo je potrebné vyplniť v súlade so spôsobom vypĺňania ustanovenom v bode 15 vyhlášky.“

Poznámka: Ide o novelizačný bod 15 vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 317/2020 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Nové tlačivo ohlásenia

Na webovej stránke MŽP SR je zverejnený nový vzor tlačiva ohlásenia vo formáte RTF. Spôsob jeho vypĺňania sa výrazne nemenil. Pozor je potrebné si dať len v prípade ohlasovania odpadov, u ktorých bola, na základe súhlasu, vykonávaná príprava na opätovné použitie (PO) a taktiež v prípade využitia odpadu na úpravu terénu (TÚ). Tieto kódy nakladania už v tabuľke 4 (Iné nakladanie s odpadom) nenájdete.

Ak zvyknete zasielať ohlásenie okresnému úradu poštou, skontrolujte si aktuálnu adresu jeho sídla v tomto zozname – aktuálne adresy okresných úradov.

Ohlásenie si môžete vytvoriť aj elektronicky na 1 klik prostredníctvom našej aplikácie. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas