S účinnosťou od 9. apríla 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválený Zákon č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zmeny nastali v týchto zákonoch:

Pozrite si jednotlivé zmeny v legislatíve životného prostredia v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19:

Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Neplynú lehoty na uplatnenie si nároku na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi a nároku na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania.

Taktiež neplynú lehoty na prerokovanie a miestne zisťovanie.

Aktuálne znenie zákona:

§ 104h Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(1) Lehoty na uplatnenie si nároku na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi a nároku na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

(2) Lehoty na vykonanie úkonov podľa tohto zákona, ktorými sú prerokovanie (§ 50 ods. 4) a miestne zisťovanie (§ 101 ods. 1), neplynú v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.”

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách

O jeden rok t.j. do 31. decembra 2021 bola posunutá povinnosť zosúladiť povolenia na odber podzemných vôd (studne), ktoré boli vydané podľa § 21 ods. 1 vodného zákona v znení účinnom do 14. marca 2018.

Aktuálne znenie zákona:

§ 80e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. marca 2018

(2) Povolenia na odber podzemných vôd vydané podľa § 21 ods. 1 v znení účinnom do 14. marca 2018, ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom v znení účinnom od 15. marca 2018, je potrebné do 31. decembra 2021 uviesť s ním do súladu, inak strácajú platnosť.”

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde

O dva mesiace, t.j. do 31. augusta 2020 bola posunutá lehota na špecifikáciu činností na webovom sídle Environmentálneho fondu.

O jeden a pol mesiaca, t.j. do 15. decembra 2020 bola posunutá lehota na predkladanie žiadostí o podporu na Environmentálny fond.

Aktuálne znenie zákona:

§ 15d Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 fond do 31. augusta 2020 zverejní na svojom webovom sídle špecifikáciu činností podľa § 4 ods. 3.

(2) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 sa žiadosti o podporu podľa § 4d ods. 5 a § 9 ods. 3 prvej vety predkladajú do 15. decembra 2020.”

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)

Prerokovania alebo konzultácie v konaniach, v ktorých sa to vyžaduje, budú vykonané písomne v listinnej alebo elektronickej podobe.

Zároveň neplynú lehoty na vykonanie verejného prerokovania a už zvolané verejné prerokovanie sa uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

Predlžuje sa aj lehota pre obec na zverejnenie dokumentácie a to do 10 dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v ustanoveniach § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z.

Aktuálne znenie zákona:

§ 65g Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(1) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie prerokovania alebo konzultácie, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, rezortný orgán, povoľujúci orgán, dotknutý orgán alebo dotknutá obec, sa tieto úkony vykonajú písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe; príslušný orgán upovedomí navrhovateľa, povoľujúci orgán, rezortný orgán, dotknutý orgán, dotknutú obec a ostatných účastníkov konania o tom, v akej lehote je možné podávať pripomienky k dokumentácii alebo k určenému rozsahu hodnotenia.

(2) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 lehoty na vykonanie verejného prerokovania neplynú a už zvolané verejné prerokovanie sa uskutoční až po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.

(3) Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 obec zverejňuje dokumentáciu podľa § 6 ods. 5, § 8 ods. 7, § 11 ods. 1, § 14 ods. 5, § 23 ods. 3, § 29 ods. 8, § 30 ods. 7, § 34 ods. 1 a § 37 ods. 7 v celom rozsahu na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, do desiatich dní odo dňa, kedy nastanú skutočnosti uvedené v týchto ustanoveniach. Ak nie je možné zverejniť na úradnej tabuli obce dokumentáciu v celom rozsahu, obec na úradnej tabuli obce zverejní informáciu o tom, kde a kedy možno do nej nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.”

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach

O jeden rok t.j. do 30. júna 2021 bola posunutá povinnosť odovzdať Ministerstvu životného prostredia SR záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd a záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnej energie a to fyzickou alebo právnickou osobou, ktorej bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd.

Aktuálne znenie zákona:

§ 45b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2013

(4) Záverečnú správu s výpočtom zásob ložísk nevyhradených nerastov, ktorá nebola schválená ministerstvom podľa právnych predpisov účinných od 1. júla 1988, organizácia54) odovzdá ministerstvu podľa § 18 ods. 2 do 31. decembra 2018. Záverečnú správu s výpočtom množstiev podzemných vôd a záverečnú správu s výpočtom množstva geotermálnej energie, ktoré neboli schválené ministerstvom podľa predpisov účinných od 1. júla 1988, fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd,55) odovzdá ministerstvu podľa § 18 ods. 2 do 30. júna 2021.”

Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami

Jednotlivé lehoty pre vyhodnotenie povodňových škôd, predloženie súhrnnej správy o priebehu povodní alebo uplatnenie nároku na peňažnú náhradu platia až po odvolaní krízovej situácie (mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19).

Aktuálne znenie zákona:

§ 49b Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(1) Vyhodnotenie povodňových škôd podľa § 19 ods. 6 sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity obci, v ktorej území povodňová škoda vznikla, a najneskôr do piatich pracovných dní po odvolaní mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“).

(2) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. a) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do piatich pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(3) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. b) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do desiatich pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(4) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. c) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do 20 pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(5) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. d) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do 20 pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(6) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. e) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do 25 pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(7) Súhrnná správa o priebehu povodní podľa § 19 ods. 9 písm. f) sa predkladá po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do 30 pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.

(8) Nárok na peňažnú náhradu podľa § 44 ods. 5 sa uplatní po odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity a do piatich pracovných dní po odvolaní krízovej situácie.”

Zákon č. 137/2010 Z. z.o ovzduší

Neplynie lehota na uskutočnenie verejného prerokovania návrhu programu alebo integrovaného programu.

Aktuálne znenie zákona:

§ 32c Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

Lehota podľa § 10 ods. 10 neplynie v čase odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.”

Zákon č. 39/2013 Z. z.o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (IPKZ)

V čase odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 neplynú lehoty na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, alebo nazerania do spisov.

Aktuálne znenie zákona:

§ 40g Prechodné ustanovenie počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania, alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19.”

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch

Odkladá sa povinnosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva overiť, či bol alebo nebol spáchaný trestný čin v súvislosti s nezákonne umiestneným odpadom.

Neplynie lehota zodpovednej osobe na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu.

Neplynú lehoty v konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania.

Aktuálne znenie zákona:

§ 135h Prechodné ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19

(1) Povinnosť príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 15 ods. 5 overiť za účasti zástupcu obce, či rozsah nezákonne umiestneného odpadu nasvedčuje tomu, že bol alebo nebol spáchaný trestný čin, sa odkladá odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“); to neplatí, ak ide o nezákonne umiestnený odpad, pri ktorom môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí alebo k poškodeniu životného prostredia.

(2) Ak bola zodpovednej osobe správnym orgánom určená lehota na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu podľa § 15 ods. 10, 11 alebo ods. 14, táto lehota neplynie odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania krízovej situácie.

(3) V konaniach, v ktorých sa vyžaduje vykonanie miestnej ohliadky, ústneho pojednávania alebo nazerania do spisov, alebo ich vykonanie žiada účastník konania, lehoty ustanovené na vydanie rozhodnutí podľa tohto zákona neplynú v čase odo dňa účinnosti tohto zákona až do odvolania krízovej situácie.”

Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje

O jeden rok t.j. do 31. decembra 2022 bola posunutá lehota, do ktorej môžu byť uvádzané na trh jednorazové obaly na nápoje, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona.

O jeden rok t.j. do 30. júna 2023 bola posunutá lehota, do ktorej môžu byť distribuované na trh jednorazové obaly na nápoje, ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona.

O jeden rok t.j. od 1. januára 2023 bola posunutá účinnosť tých častí zákona, ktoré súvisia so spustením systému zálohovania jednorazových obalov na nápoje.

Aktuálne znenie zákona:

§ 16 Prechodné ustanovenie

Jednorazové obaly na nápoje, na ktoré sa vzťahuje povinnosť podľa § 3 ods. 1 a ktoré nespĺňajú požiadavky podľa tohto zákona, môžu byť uvádzané na trh do 31. decembra 2022 alebo distribuované do 30. júna 2023.

ČI. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2019 okrem čl. III § 103 ods. 1 až 20 v bode 5, bodov 6, 7, 8 a 9, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020, čl. III bodu 2 a § 103 ods. 22 a 23 v bode 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2021, čl. III § 103 odseku 21 v bode 5, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2021, čl. I § 3, § 4 ods. 1 písm. a) až c), f) až h), § 5 ods. 1 písm. a) až c), f) až j), § 6 ods. 10, § 7 ods. 1 písm. c), d), g), i), n), q) až s) a čl. III bodov 1, 3 a 4, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.”

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas