Zmeny vo vyhláške o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Vyhláška MŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. zaviedla od 1.1.2018 najmä nižšie uvedené zmeny:

 1. Spresňuje spôsob vypĺňania evidenčných listov odpadu (ELO). V ELO je potrebné uvádzať v samostatnom riadku vznik/príjem odpadu a v samostatnom riadku nakladanie s odpadom. V prípade vzniku/príjmu môže ísť o odhadovanú hmotnosť, ktorá sa po odvážení odpadu resp. na základe potvrdenia o hmotnosti od nasledujúceho držiteľa následne v ELO spresní.
 2. Mení vzor tlačiva Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním a spresňuje spôsob jeho vypĺňania, avšak nejednoznačne vo vzťahu k uvádzaniu vzniku odpadu. V tomto prípade bude potrebné počkať na usmernenie MŽP SR.
 3. Mení vzor tlačiva Sprievodný list nebezpečného odpadu (SLNO) a spôsob jeho vypĺňania. Odosielateľ nebezpečného odpadu je po novom zodpovedný aj za vyplnenie kolónky č. 4 (Príjemca) v SLNO a za uvedenie množstva odpadu – brutto (t/m3). Zároveň musí aj dopravca nebezpečného odpadu, ktorý nie je odosielateľom alebo príjemcom nebezpečného odpadu, uchovávať SLNO po dobu jedného roka a to v elektronickej alebo písomnej podobe.
 4. Vypúšťa ustanovenie o Evidenčnom liste zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Prevádzkovateľ zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov si bude plniť evidenčné a ohlasovacie povinnosti ako držiteľ odpadu (informácie bude uvádzať v Ohlásení o vzniku odpadu a nakladaní s ním).

Zmeny v Katalógu odpadov

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 320/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaviedla od 1.1.2018 nasledovné zmeny:

 1. Dopĺňa kategóriu odpadu – N – pri odpade kódu 13 08 99 – odpady inak nešpecifikované.
 2. Mení názov odpadu s kódom – 16 08 04 – použité tekuté katalyzátory z fluidného katalytického krakovania z krakovacích procesov okrem 16 08 07 – O.
 3. Pridáva dva nové druhy komunálneho odpadu:
  • 20 01 04 – obaly z kovu – O,
  • 20 01 05 – obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob – N.

Všetky uvedené zmeny sú už súčasťou online katalógu odpadov aplikácie EnviSys.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého kto chce ušetriť čas