ISOH - informačný systém odpadového hospodárstva

Informácie o zavedení elektronickej evidencie odpadov v SR

Do spustenia elektronickej evidencie odpadu a zasielania údajov do ISOH ostáva 563 dní.

Aktuálne informácie o ISOH

1. 1. 2026 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (predpokladaný termín).8. 5. 2024 – Vyhlásená Vyhláška MŽP SR č. 89/2024 Z. z. o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti.1. 1. 2024 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (aktuálne plánovaný termín).1. 1. 2023 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (III. posunutý termín).23. 11. 2022 – Zverejnený návrh novej vyhlášky o evidenčnej a ohlasovacej povinnosti je možné pripomienkovať do 13. 12. 2022.1. 7. 2022 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (II. posunutý termín).1. 1. 2022 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (I. posunutý termín).1. 7. 2021 – Spustenie podávania žiadostí o súhlas resp. jeho zmenu podľa § 97 zákona o odpadoch.1. 1. 2021 – Plánované spustenie elektronickej evidencie odpadov (pôvodný termín).

ISOH

Čo je ISOH a na čo slúži?

Je to centrálny informačný systém, ktorého úlohou je elektronizácia služieb v oblasti odpadového hospodárstva SR. Zriaďovateľom ISOH je Ministerstvo životného prostredia SR a je umiestnený vo vládnom cloude. ISOH bol čiastočne spustený 1. 1. 2020.

ISOH má zjednotiť existujúce informačné systémy v odpadovom hospodárstve (RISO, štatistické zisťovanie, informačné systémy tretích strán), ktoré sú doposiaľ neprepojené. Za cieľ si kladie najmä kontrolu plnenia určených limitov zberu a zhodnocovania odpadov ako aj zefektívnenie sledovania procesu nakladania s odpadom od jeho vzniku až po jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie čiže sledovanie cesty odpadu.

Plánované spustenie ISOH 1.1.2026

Plánované spustenie ISOH 1.1.2026

Plánované spustenie ISOH 1.1.2026

Čo prináša ISOH

Informačný systém odpadového hospodárstva aktuálne poskytuje tieto elektronické služby: Registre výrobcov vyhradených výrobkov (obaly, neobaly, elektrozariadenia, batérie pneumatiky, vozidlá)Registre organizácií zodpovednosti výrobcov výrobkov (obaly, elektrozariadenia, batérie pneumatiky, vozidlá)Ostatné registre (zoznam koordinačných centier, zoznam orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, register autorizovaných spracovateľov, register autorizácií, katalóg odpadov)Formuláre žiadostí (registrácia podľa § 98, registrácia výrobcov vyhradených výrobkov)Formuláre ohlásení (ohlásenia výrobcov, OZV a tretích osôb; ohlásenia spracovateľov)Legislatíva (aktuálne znenia zákonov, vyhlášok, vládnych nariadení a i. v oblasti odpadového hospodárstva)

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2023 a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas