V súvislosti so vznikom odpadu z testovania na ochorenie Covid-19, ktoré sa vykonáva vo firmách a podnikoch, je dôležité tento odpad správne zaradiť podľa Katalógu odpadov.

Ak sa testovanie vykonáva u fyzických osôb – podnikateľov alebo u právnických osôb t. j. vo firmách, pôvodcom odpadu z testovania je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – firma.

Ministerstvo životného prostredia SR aktualizovalo dňa 6. 12. 2021 usmernenie, podľa ktorého:

  • Ak je pôvodcom odpadu fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba t. j. firma, ktorá nie je zdravotníckym zariadením, ani nedisponuje ambulanciou všeobecného alebo špeciálneho lekára vo svojej prevádzke, tak odpad vzniknutý z testovania samodiagnostickými testami na Covid-19 zaraďuje v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové číslo 20 03 01 – zmesový komunálny odpad (ostatný odpad) a nakladá sa s ním v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.
  • Ak je pôvodcom odpadu fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba t. j. firma, ktorá je zdravotníckym zariadením (napr. MOM, nemocnica, ambulancia všeobecného alebo špeciálneho lekára vrátane takých, ktoré sú umiestnené v jej prevádzke), tak odpad vzniknutý z testovania na ochorenie Covid-19 sa zaraďuje v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, pod katalógové číslo 18 01 03 – odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (nebezpečný odpad).

Vzhľadom k tomu, že ide o nebezpečný odpad, nutné je dodržiavať všetky bezpečnostné požiadavky a princípy pre nakladanie s ním, ako napríklad označiť ho príslušným Identifikačným listom nebezpečného odpadu. Ten si môžete jednoducho vytvoriť aj prostredníctvom modulu ILNO v našej aplikácii.

Taktiež je potrebné realizovať oddelené zhromažďovanie odpadu podľa druhov, aby sa nemiešal s ostatným (nie nebezpečným) odpadom. Najvhodnejšie je odpad z testovania zhromažďovať v tzv. klinikboxoch, ktoré vám dodajú odberateľské zberové spoločnosti.

Akýkoľvek odpad je možné odovzdať len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Na odovzdanie odpadu z testovania môžete využiť zoznam oprávnených osôb na nakladanie s týmto druhom odpadu, ktorý vedie Ministerstvo životného prostredia SR.

Pri odbere nebezpečného odpadu je potrebné vystaviť Sprievodný list nebezpečného odpadu – SLNO a následne podať ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade. Údaje zo SLNO je potrebné zapísať do evidenčného listu odpadu. Môžete to urobiť jednoducho a rýchlo v našej aplikácii. Ročné ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním sa v tomto prípade podáva príslušnému okresnému úradu vždy bez ohľadu na množstvo vzniknutého odpadu kódu 18 01 03 a to do 28. februára.