Katalóg odpadov online

Koncom júna 2020 sme do našej aplikácie pridali ďalšiu službu – katalóg odpadov online. Na jednej strane ide o klasický „zoznam odpadov“, no na strane druhej obsahuje niekoľko užitočných funkcií, ktoré uľahčia a spríjemnia prácu nejednému laikovi či profesionálovi.Katalóg odpadov vychádza z aktuálne platnej vyhlášky MŽP SR č. ...

Zmeny v legislatíve životného prostredia v súvislosti s ochorením Covid-19

S účinnosťou od 9. apríla 2020 bol Národnou radou Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválený Zákon č. 74/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. Zmeny na...

Kam s použitými rúškami

V súvislosti so šírením nákazy COVID-19 vydalo Ministerstvo životného prostredia SR dňa 30.3.2020 Aktualizované usmernenie k nakladaniu s odpadom v kontexte šírenia koronavírusu COVID-19. Toto usmernenie sa odvoláva na ...

Adresy okresných úradov pre zaslanie ročného ohlásenia o odpade

V súvislosti s povinnosťou držiteľov odpadov, sprostredkovateľov a obchodníkov podať ročné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok do 28. februára nasledujúceho roka, vám prinášame aktuálny zoznam okresných úradov (stav k 1.2.2020). Priebežne aktualizovaný zoznam nájdete priamo v našej aplikácii. Adresár tiež poslúži odosielateľom nebezpečného o...

4 tipy na vytvorenie a podanie elektronického ohlásenia o vzniku odpadu

Pôvodcovia a držitelia odpadov sú do konca februára nasledujúceho roka povinní podať ročné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok. Prinášame vám niekoľko tipov na jednoduché a rýchle vytvorenie ohlásenia a jeho efektívne elektronické podanie príslušnému okresnému úradu. ...

V ročnom ohlásení musí pôvodca uviesť aj vznik odpadu v danom roku

Vyhláška MŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z., zaviedla od 1.1.2018 viaceré zmeny, o ktorých sme informovali v článku Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve ...

Ako správne podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade ako odosielateľ

Ak ste odovzdali nebezpečné odpady (NO) zberovej spoločnosti (oprávnenej osobe v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) ako odosielateľ NO, ste povinní podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade príslušným okresným úradom za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho (10.) dňa nasledujúceho mesiaca (§ 11 ods. 3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.). ...

Inteligentný systém automatickej kontroly údajov v ELO

Ako mnohí vieme, správne vedenie evidencie odpadov je nielen odborne náročná ale často aj komplikovaná činnosť. Prax a skúsenosti sú v tomto prípade doslova nevyhnutné. Aby sme vedenie evidenčných listov odpadu (ELO) v aplikácii EnviSys jej používateľom čo najviac uľahčili a zároveň s nimi zdieľali naše odborné „know-how“, vyvinuli sme systém automatickej kontroly údajov zapísaných v ELO...

Evidencia odpadu online

Mnoho firiem, s ktorými sme počas našej vyše 10 ročnej praxe spolupracovali, vedie evidenciu odpadov na Evidenčných listoch odpadu (ELO) v exceli. Pokiaľ máte excel „jeden“, môže byť všetko v poriadku. Problém však nastáva, akonáhle máte excelov viac, prípadne ak vediete evidenciu pre viacero prevádzok. Vtedy sa evidencia výrazne komplikuje, naberá na prácnosti a stráca na prehľadnosti. Ak k nej navyše pri...

Najdôležitejšie zmeny v odpadovom hospodárstve v roku 2018

Zmeny vo vyhláške o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti Vyhláška MŽP SR č. 321/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení vyhlášky č. 246/2017 Z. z. zaviedla od 1.1.2018 najmä nižšie uvedené zmeny: Spresňuje spôsob vypĺňania evidenčných listov odpadu (ELO). V ELO je potrebné uvádzať v samostatnom riadku v...