Katalóg odpadov online

Aktuálny Katalóg odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 účinnej od 1.1.2018 v členení na skupiny, podskupiny, druh, poddruh a kategóriu (O a N) odpadu. Obsahuje príklady odpadov z praxe, ktoré sú zahrnuté do vyhľadávania. Rozbaliť a zbaliť celý katalóg je možné jedným klikom. Vlastný zoznam odpadov je možné vytvoriť označením kódu odpadu hviezdičkou.

01 | Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa
01 01 | Odpady z ťažby nerastov
01 01 01 | odpad z ťažby rudných nerastov | O
01 01 02 | odpad z ťažby nerudných nerastov | O
01 03 | Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov
01 03 04 | kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy | N
01 03 05 | iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky | N
01 03 06 | hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 | O
01 03 07 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov | N
01 03 08 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 | O
01 03 09 | červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10 | O
01 03 10 | červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07 | N
01 03 99 | odpady inak nešpecifikované
01 04 | Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov
01 04 07 | odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov | N
01 04 08 | odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 | O
01 04 09 | odpadový piesok a íly | O
01 04 10 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 | O
01 04 11 | odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 | O
01 04 12 | hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 | O
01 04 13 | odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 | O
01 04 99 | odpady inak nešpecifikované
01 05 | Vrtné kaly a iné vrtné odpady
01 05 04 | vrtné kaly a odpady z vodných vrtov | O
01 05 05 | vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej | N
01 05 06 | vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
01 05 07 | vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 | O
01 05 08 | vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 | O
01 05 99 | odpady inak nešpecifikované
02 | Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín
02 01 | Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybárstva
02 01 01 | kaly z prania a čistenia | O
02 01 02 | odpadové živočíšne tkanivá | O
02 01 03 | odpadové rastlinné pletivá | O
02 01 04 | odpadové plasty okrem obalov | O
02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O
02 01 07 | odpady z lesného hospodárstva | O
02 01 08 | agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
02 01 09 | agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 | O
02 01 10 | odpadové kovy | O
02 01 99 | odpady inak nešpecifikované
02 02 | Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu
02 02 01 | kaly z prania a čistenia | O
02 02 02 | odpadové živočíšne tkanivá | O
02 02 03 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O
príklady: potraviny po záručnej dobe, pokazené šarže obsahujúce živočíšne produkty
02 02 04 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O
príklady: lapač tukov z mäsovýroby
02 02 99 | odpady inak nešpecifikované
02 03 | Odpady z úpravy a zo spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie
02 03 01 | kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania | O
02 03 02 | odpady z konzervačných činidiel | O
02 03 03 | odpady z extrakcie rozpúšťadlami | O
02 03 04 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O
príklady: potraviny po záručnej dobe, pokazené šarže rastlinného pôvodu
02 03 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O
02 03 99 | odpady inak nešpecifikované
02 04 | Odpady z cukrovarníckeho priemyslu
02 04 01 | zemina z čistenia a prania repy | O
02 04 02 | uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality | O
02 04 03 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O
02 04 99 | odpady inak nešpecifikované
02 05 | Odpady z mliekarského priemyslu
02 05 01 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O
príklady: mliečne výrobky po záručnej dobe, pokazené šarže zo spracovania mlieka
02 05 02 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O
02 05 99 | odpady inak nešpecifikované
02 06 | Odpady z pekárskeho a cukrárenského priemyslu
02 06 01 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O
príklady: nepodarky z pekárskej a cukrárenskej výroby, suroviny na výrobu po uplynutí záručnej doby
02 06 02 | odpady z konzervačných činidiel | O
02 06 03 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O
02 06 99 | odpady inak nešpecifikované
02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov okrem kávy, čaju a kakaa
02 07 01 | odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín | O
02 07 02 | odpad z destilácie liehovín | O
02 07 03 | odpad z chemického spracovania | O
02 07 04 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O
02 07 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O
02 07 99 | odpady inak nešpecifikované
03 | Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku
03 01 | Odpady zo spracovania dreva a z výroby reziva a nábytku
03 01 01 | odpadová kôra a korok | O
03 01 04 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky | N
03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O
03 01 99 | odpady inak nešpecifikované
03 02 | Prostriedky na ochranu dreva inak nešpecifikované
03 02 01 | nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva | N
03 02 02 | organochlórované prostriedky na ochranu dreva | N
03 02 03 | organokovové prostriedky na ochranu dreva | N
03 02 04 | anorganické prostriedky na ochranu dreva | N
03 02 05 | iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky | N
03 02 99 | odpady inak nešpecifikované
03 03 | Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky
03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O
03 03 02 | usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu | O
03 03 05 | kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking) | O
03 03 07 | mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky | O
03 03 08 | odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | O
03 03 09 | odpad z vápennej usadeniny | O
03 03 10 | výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie | O
03 03 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 | O
03 03 99 | odpady inak nešpecifikované
04 | Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu
04 01 | Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu
04 01 01 | odpadová glejovka a štiepenka | O
04 01 02 | odpad z lúhovania | O
04 01 03 | odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy | N
04 01 04 | činiaca brečka obsahujúca chróm | O
04 01 05 | činiaca brečka neobsahujúca chróm | O
04 01 06 | kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm | O
04 01 07 | kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm | O
04 01 08 | odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm | O
04 01 09 | odpady z vypracúvania a apretácie | O
04 01 99 | odpady inak nešpecifikované
04 02 | Odpady z textilného priemyslu
04 02 09 | odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) | O
04 02 10 | organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky | O
04 02 14 | odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá | N
04 02 15 | odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 | O
04 02 16 | farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky | N
04 02 17 | farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 | O
04 02 19 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
04 02 20 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19 | O
04 02 21 | odpady z nespracovaných textilných vlákien | O
04 02 22 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O
04 02 99 | odpady inak nešpecifikované
05 | Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia
05 01 | Odpady zo spracovania ropy
05 01 02 | kaly z odsoľovania | N
05 01 03 | kaly z dna nádrží | N
05 01 04 | kaly z kyslej alkylácie | N
05 01 05 | rozliate ropné látky | N
05 01 06 | kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení | N
05 01 07 | kyslé dechty | N
05 01 08 | iné dechty | N
05 01 09 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
05 01 10 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09 | O
05 01 11 | odpady z čistenia palív zásadami | N
05 01 12 | ropné látky obsahujúce kyseliny | N
05 01 13 | kaly z napájacej vody pre kotly | O
05 01 14 | odpady z chladiacich kolón | O
05 01 15 | použité filtračné hlinky | N
05 01 16 | odpady s obsahom síry z odsírovania ropy | O
05 01 17 | bitúmen | O
05 01 99 | odpady inak nešpecifikované
05 06 | Odpady z pyrolýzneho spracovania uhlia
05 06 01 | kyslé dechty | N
05 06 03 | ostatné dechty | N
05 06 04 | odpad z chladiacich kolón | O
05 06 99 | odpady inak nešpecifikované
05 07 | Odpady z čistenia a dopravy zemného plynu
05 07 01 | odpady obsahujúce ortuť | N
05 07 02 | odpady obsahujúce síru | O
05 07 99 | odpady inak nešpecifikované
06 | Odpady z anorganických chemických procesov
06 01 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania kyselín
06 01 01 | kyselina sírová a kyselina siričitá | N
06 01 02 | kyselina chlorovodíková | N
06 01 03 | kyselina fluorovodíková | N
06 01 04 | kyselina fosforečná a kyselina fosforitá | N
06 01 05 | kyselina dusičná a kyselina dusitá | N
06 01 06 | iné kyseliny | N
06 01 99 | odpady inak nešpecifikované
06 02 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania zásad
06 02 01 | hydroxid vápenatý | N
06 02 03 | hydroxid amónny | N
06 02 04 | hydroxid sodný a hydroxid draselný | N
06 02 05 | iné zásady | N
06 02 99 | odpady inak nešpecifikované
06 03 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania solí, ich roztokov a oxidov kovov
06 03 11 | tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy | N
06 03 13 | tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy | N
06 03 14 | tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 | O
06 03 15 | oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy | N
06 03 16 | oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 | O
06 03 99 | odpady inak nešpecifikované
06 04 | Odpady obsahujúce kovy iné ako uvedené v 06 03
06 04 03 | odpady obsahujúce arzén | N
06 04 04 | odpady obsahujúce ortuť | N
06 04 05 | odpady obsahujúce iné ťažké kovy | N
06 04 99 | odpady inak nešpecifikované
06 05 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku
06 05 02 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
06 05 03 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02 | O
06 06 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania chemikálií obsahujúcich síru, zo sírnych chemických procesov a z odsírovacích procesov
06 06 02 | odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy | N
06 06 03 | odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 | O
06 06 99 | odpady inak nešpecifikované
06 07 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania halogénov a halogénových chemických procesov
06 07 01 | odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest | N
06 07 02 | aktívne uhlie z výroby chlóru | N
06 07 03 | kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť | N
06 07 04 | roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina | N
06 07 99 | odpady inak nešpecifikované
06 08 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania kremíka a jeho derivátov
06 08 02 | odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány | N
06 08 99 | odpady inak nešpecifikované
06 09 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania chemikálií obsahujúcich fosfor a z chemických procesov fosforu
06 09 02 | troska obsahujúca fosfor | O
06 09 03 | odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované | N
06 09 04 | odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 | O
06 09 99 | odpady inak nešpecifikované
06 10 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania chemikálií obsahujúcich dusík, chemických procesov dusíka a výroby hnojív
06 10 02 | odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
06 10 99 | odpady inak nešpecifikované
06 11 | Odpady z výroby anorganických pigmentov a kalív
06 11 01 | odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika | O
06 11 99 | odpady inak nešpecifikované
06 13 | Odpady z anorganických chemických procesov inak nešpecifikované
06 13 01 | anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy | N
06 13 02 | použité aktívne uhlie okrem 06 07 02 | N
06 13 03 | priemyselné sadze | O
06 13 04 | odpady zo spracovania azbestu | N
06 13 05 | sadze z pecí a komínov | N
06 13 99 | odpady inak nešpecifikované
07 | Odpady z organických chemických procesov
07 01 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania základných organických chemikálií
07 01 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 01 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 01 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 01 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 01 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 01 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 01 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 01 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
07 01 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11 | O
07 01 99 | odpady inak nešpecifikované
07 02 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania plastov, syntetického kaučuku a syntetických vlákien
07 02 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 02 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 02 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 02 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 02 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 02 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 02 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 02 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
07 02 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11 | O
07 02 13 | odpadový plast | O
príklady: vyradené a poškodené plastové diely, vaničky a pod.
07 02 14 | odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky | N
07 02 15 | odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 | O
07 02 16 | odpady obsahujúce nebezpečné silikóny | N
07 02 17 | odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 | O
07 02 99 | odpady inak nešpecifikované
07 03 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania organických farbív a pigmentov okrem 06 11
07 03 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 03 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 03 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 03 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 03 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 03 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 03 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 03 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
07 03 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11 | O
07 03 99 | odpady inak nešpecifikované
07 04 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania organických výrobkov na ochranu rastlín (okrem 02 01 08 a 02 01 09), odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania prostriedkov na ochranu dreva (okrem 03 02) a iných biocídov
07 04 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 04 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 04 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 04 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 04 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 04 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 04 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 04 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
07 04 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11 | O
07 04 13 | tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
07 04 99 | odpady inak nešpecifikované
07 05 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania farmaceutických výrobkov
07 05 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 05 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 05 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 05 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 05 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 05 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 05 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 05 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
07 05 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11 | O
07 05 13 | tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
07 05 14 | tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 | O
07 05 99 | odpady inak nešpecifikované
07 06 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných a kozmetických prostriedkov
07 06 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 06 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 06 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 06 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 06 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 06 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 06 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 06 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
07 06 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 | O
07 06 99 | odpady inak nešpecifikované
07 07 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania čistých chemikálií a chemických výrobkov inak nešpecifikovaných
07 07 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 07 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 07 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N
07 07 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 07 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N
07 07 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 07 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N
07 07 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
07 07 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11 | O
07 07 99 | odpady inak nešpecifikované
08 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb
08 01 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania a odstraňovania farieb a lakov
08 01 11 | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N
08 01 12 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 | O
08 01 13 | kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N
08 01 14 | kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 | O
08 01 15 | vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N
08 01 16 | vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15 | O
08 01 17 | odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N
08 01 18 | odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 | O
08 01 19 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N
08 01 20 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19 | O
08 01 21 | odpadový odstraňovač farby alebo laku | N
08 01 99 | odpady inak nešpecifikované
08 02 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania iných náterových hmôt vrátane keramických materiálov
08 02 01 | odpadové náterové prášky | O
08 02 02 | vodné kaly obsahujúce keramické materiály | O
08 02 03 | vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály | O
08 02 99 | odpady inak nešpecifikované
08 03 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania tlačiarenských farieb
08 03 07 | vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu | O
08 03 08 | vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu | O
08 03 12 | odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky | N
08 03 13 | odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 | O
08 03 14 | kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky | N
08 03 15 | kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 | O
08 03 16 | odpadové leptavé roztoky | N
08 03 17 | odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky | N
08 03 18 | odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 | O
08 03 19 | disperzný olej | N
08 03 99 | odpady inak nešpecifikované
08 04 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania lepidiel a tesniacich materiálov vrátane vodotesniacich výrobkov
08 04 09 | odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N
08 04 10 | odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 | O
08 04 11 | kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N
08 04 12 | kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 | O
08 04 13 | vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N
08 04 14 | vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13 | O
08 04 15 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N
08 04 16 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 04 15 | O
08 04 17 | živičný olej | N
08 04 99 | odpady inak nešpecifikované
08 05 | Odpady inak nešpecifikované v 08
08 05 01 | odpadové izokyanáty | N
09 | Odpady z fotografického priemyslu
09 01 | Odpady z fotografického priemyslu
09 01 01 | roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov | N
09 01 02 | roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek | N
09 01 03 | roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách | N
09 01 04 | roztoky ustaľovačov | N
09 01 05 | bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov | N
09 01 06 | odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro | N
09 01 07 | fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O
09 01 08 | fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O
09 01 10 | fotoaparáty na jedno použitie bez batérií | O
09 01 11 | fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 | N
09 01 12 | fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 | O
09 01 13 | vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06 | N
09 01 99 | odpady inak nešpecifikované
10 | Odpady z tepelných procesov
10 01 | Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení okrem 19
10 01 01 | popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 | O
10 01 02 | popolček z uhlia | O
10 01 03 | popolček z rašeliny a neošetreného dreva | O
10 01 04 | popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja | N
10 01 05 | tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika | O
10 01 06 | popol z neošetreného dreva | O
10 01 07 | reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu | O
10 01 09 | kyselina sírová | N
10 01 13 | popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo | N
10 01 14 | popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N
10 01 15 | popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 | O
10 01 16 | popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky | N
10 01 17 | popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 | O
10 01 18 | odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N
10 01 19 | odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 | O
10 01 20 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
10 01 21 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20 | O
10 01 22 | vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky | N
10 01 23 | vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 | O
10 01 24 | piesky z fluidnej vrstvy | O
10 01 25 | odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne | O
10 01 26 | odpady z úpravy chladiacej vody | O
10 01 99 | odpady inak nešpecifikované
10 02 | Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu
10 02 01 | odpad zo spracovania trosky | O
10 02 02 | nespracovaná troska | O
10 02 07 | tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N
10 02 08 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 | O
10 02 10 | okuje z valcovania | O
10 02 11 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N
10 02 12 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 | O
10 02 13 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N
10 02 14 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 | O
10 02 15 | iné kaly a filtračné koláče | O
10 02 99 | odpady inak nešpecifikované
10 03 | Odpady z termickej metalurgie hliníka
10 03 02 | anódový šrot | O
10 03 04 | trosky z prvého tavenia | N
10 03 05 | odpadový oxid hlinitý | O
10 03 08 | soľné trosky z druhého tavenia | N
10 03 09 | čierne stery z druhého tavenia | N
10 03 15 | peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách | N
10 03 16 | peny iné ako uvedené v 10 03 15 | O
10 03 17 | odpady obsahujúce decht z výroby anód | N
10 03 18 | odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 | O
10 03 19 | prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky | N
10 03 20 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 | O
10 03 21 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látky | N
10 03 22 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21 | O
10 03 23 | tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N
10 03 24 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 | O
10 03 25 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N
10 03 26 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 | O
10 03 27 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N
10 03 28 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 | O
10 03 29 | odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky | N
10 03 30 | odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 | O
10 03 99 | odpady inak nešpecifikované
10 04 | Odpady z termickej metalurgie olova
10 04 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | N
10 04 02 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | N
10 04 03 | arzeničnan vápenatý | N
10 04 04 | prach z dymových plynov | N
10 04 05 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | N
10 04 06 | tuhé odpady z čistenia plynov | N
10 04 07 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | N
10 04 09 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N
10 04 10 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 | O
10 04 99 | odpady inak nešpecifikované
10 05 | Odpady z termickej metalurgie zinku
10 05 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O
10 05 03 | prach z dymových plynov | N
10 05 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O
10 05 05 | tuhý odpad z čistenia plynov | N
10 05 06 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | N
10 05 08 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N
10 05 09 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 | O
10 05 10 | stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách | N
10 05 11 | stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 | O
10 05 99 | odpady inak nešpecifikované
10 06 | Odpady z termickej metalurgie medi
10 06 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O
10 06 02 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | O
10 06 03 | prach z dymových plynov | N
10 06 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O
10 06 06 | tuhé odpady z čistenia plynov | N
10 06 07 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu | N
10 06 09 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N
10 06 10 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 | O
10 06 99 | odpady inak nešpecifikované
10 07 | Odpady z termickej metalurgie striebra, zlata a platiny
10 07 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O
10 07 02 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | O
10 07 03 | tuhé odpady z čistenia plynov | O
10 07 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O
10 07 05 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O
10 07 07 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N
10 07 08 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 | O
10 07 99 | odpady inak nešpecifikované
10 08 | Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov
10 08 04 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O
10 08 08 | soľná troska z prvého a druhého tavenia | N
10 08 09 | iné trosky | O
10 08 10 | stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách | N
10 08 11 | stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 | O
10 08 12 | odpady obsahujúce decht z výroby anód | N
10 08 13 | odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12 | O
10 08 14 | anódový šrot | O
10 08 15 | prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky | N
10 08 16 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 | O
10 08 17 | kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky | N
10 08 18 | kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 | O
10 08 19 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N
10 08 20 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 | O
10 08 99 | odpady inak nešpecifikované
10 09 | Odpady zo zlievania železných kovov
10 09 03 | pecná troska | O
10 09 05 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky | N
10 09 06 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05 | O
10 09 07 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky | N
10 09 08 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07 | O
10 09 09 | prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky | N
10 09 10 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 | O
10 09 11 | iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky | N
10 09 12 | iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 | O
10 09 13 | odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky | N
10 09 14 | odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 | O
10 09 15 | odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky | N
10 09 16 | odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 | O
10 09 99 | odpady inak nešpecifikované
10 10 | Odpady zo zlievania neželezných kovov
10 10 03 | pecná troska | O
10 10 05 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky | N
10 10 06 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 | O
10 10 07 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky | N
10 10 08 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 | O
10 10 09 | prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky | N
10 10 10 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 | O
10 10 11 | iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky | N
10 10 12 | iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 | O
10 10 13 | odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky | N
10 10 14 | odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 | O
10 10 15 | odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky | N
10 10 16 | odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 | O
10 10 99 | odpady inak nešpecifikované
10 11 | Odpady z výroby skla a sklených výrobkov
10 11 03 | odpadové vláknité materiály na báze skla | O
10 11 05 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O
10 11 09 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky | N
10 11 10 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 | O
10 11 11 | sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy, napríklad katódové tuby | N
10 11 12 | odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 | O
10 11 13 | kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky | N
10 11 14 | kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 | O
10 11 15 | tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky | N
10 11 16 | tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15 | O
10 11 17 | kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky | N
10 11 18 | kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17 | O
10 11 19 | tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
10 11 20 | tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19 | O
10 11 99 | odpady inak nešpecifikované
10 12 | Odpady z výroby keramiky, tehál, obkladačiek a dlaždíc a stavebných výrobkov
10 12 01 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O
10 12 03 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O
10 12 05 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O
10 12 06 | vyradené formy | O
10 12 08 | odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní | O
10 12 09 | tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky | N
10 12 10 | tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 | O
10 12 11 | odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy | N
10 12 12 | odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 | O
10 12 13 | kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O
10 12 99 | odpady inak nešpecifikované
10 13 | Odpady z výroby cementu, vápna a sadry a výrobkov z nich
10 13 01 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O
10 13 04 | odpady z pálenia a hasenia vápna | O
10 13 06 | tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 | O
10 13 07 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O
10 13 09 | odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty | N
10 13 10 | odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 | O
10 13 11 | odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 | O
10 13 12 | tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N
10 13 13 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 | O
10 13 14 | odpadový betón a betónový kal | O
10 13 99 | odpady inak nešpecifikované
10 14 | Odpady z krematórií
10 14 01 | odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť | N
11 | Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov
11 01 | Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov, napríklad galvanizovanie, pozinkovanie, morenie, leptanie, fosfátovanie, alkalické odmasťovanie a anodizácia
11 01 05 | kyslé moriace roztoky | N
11 01 06 | kyseliny inak nešpecifikované | N
11 01 07 | alkalické moriace roztoky | N
11 01 08 | kaly z fosfátovania | N
11 01 09 | kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky | N
11 01 10 | kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 | O
11 01 11 | vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N
11 01 12 | vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 | O
11 01 13 | odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky | N
11 01 14 | odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 | O
11 01 15 | eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky | N
11 01 16 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | N
11 01 98 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
11 01 99 | odpady inak nešpecifikované
11 02 | Odpady z procesov hydrometalurgie neželezných kovov
11 02 02 | kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu | N
11 02 03 | odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy | O
11 02 05 | odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky | N
11 02 06 | odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 | O
11 02 07 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
11 02 99 | odpady inak nešpecifikované
11 03 | Kaly a tuhé látky z popúšťacích procesov
11 03 01 | odpady obsahujúce kyanidy | N
11 03 02 | iné odpady | N
11 05 | Odpady z galvanických procesov
11 05 01 | tvrdý zinok | O
11 05 02 | zinkový popol | O
11 05 03 | tuhé odpady z čistenia plynu | N
11 05 04 | použité tavivo | N
11 05 99 | odpady inak nešpecifikované
12 | Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
12 01 | Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov
12 01 01 | piliny a triesky zo železných kovov | O
12 01 02 | prach a zlomky zo železných kovov | O
12 01 03 | piliny a triesky z neželezných kovov | O
12 01 04 | prach a zlomky z neželezných kovov | O
12 01 05 | hobliny a triesky z plastov | O
12 01 06 | minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov | N
12 01 07 | minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov | N
12 01 08 | rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény | N
12 01 09 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N
príklady: opotrebované emulzie vznikajúce pri obrábaní kovov
12 01 10 | syntetické rezné oleje | N
12 01 12 | použité vosky a tuky | N
12 01 13 | odpady zo zvárania | O
12 01 14 | kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky | N
12 01 15 | kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 | O
12 01 16 | odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky | N
12 01 17 | odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 | O
12 01 18 | kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej | N
12 01 19 | biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej | N
12 01 20 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky | N
príklady: znečistené brúsne kotúče
12 01 21 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 | O
príklady: neznečistené brúsne kotúče
12 01 99 | odpady inak nešpecifikované
12 03 | Odpady z procesov odmasťovania vodou a parou okrem 11
12 03 01 | vodné pracie kvapaliny | N
12 03 02 | odpady z odmasťovania parou | N
13 | Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05 a 12
13 01 | Odpadové hydraulické oleje
13 01 01 | hydraulické oleje obsahujúce PCB | N
13 01 04 | chlórované emulzie | N
13 01 05 | nechlórované emulzie | N
13 01 09 | chlórované minerálne hydraulické oleje | N
13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje | N
13 01 11 | syntetické hydraulické oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 01 12 | biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 01 13 | iné hydraulické oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 02 | Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje
13 02 04 | chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 02 07 | biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 03 | Odpadové izolačné oleje a oleje na prenos tepla a iné kvapaliny
13 03 01 | izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 03 06 | chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 03 07 | nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 03 08 | syntetické izolačné a teplonosné oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 03 09 | biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 03 10 | iné izolačné a teplonosné oleje | N
príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke
13 04 | Odpadové oleje z prevádzky lodí
13 04 01 | odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby | N
13 04 02 | odpadové oleje z prístavných kanálov | N
13 04 03 | odpadové oleje z prevádzky iných lodí | N
13 05 | Odpady z odlučovačov oleja z vody
13 05 01 | tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N
príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL)
13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N
príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL)
13 05 03 | kaly z lapačov nečistôt | N
príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL)
13 05 06 | olej z odlučovačov oleja z vody | N
príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL)
13 05 07 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N
príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL)
13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N
príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL), sedimentačnej nádrže v autoumyvárni
13 07 | Odpady z kvapalných palív
13 07 01 | vykurovací olej a motorová nafta | N
príklady: odpad z dieselagregátu
13 07 02 | benzín | N
13 07 03 | iné palivá vrátane zmesí | N
13 08 | Olejové odpady inak nešpecifikované
13 08 01 | kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení | N
13 08 02 | iné emulzie | N
príklady: kondenzát z kompresorov, rôzne nešpecifikované zmesi olejov s vodou
13 08 99 | odpady inak nešpecifikované
13 08 99 | odpady inak nešpecifikované | N
14 | Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08
14 06 | Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá pien a aerosólov
14 06 01 | chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC | N
14 06 02 | iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | N
14 06 03 | iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | N
príklady: zvyšky odmasťovačov používaných pri údržbe zariadenia a zvyšky prípravku na čistenia napr. kovových súčiastok, použité rozpúšťadlo z čistiaceho stola
14 06 04 | kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá | N
14 06 05 | kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá | N
15 | Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované
15 01 | Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov
15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O
príklady: neznečistený papier a kartón, kartónová preložka, lepenka, papierový obal, papierové visačky papierové krabičky
15 01 02 | obaly z plastov | O
príklady: neznečistená strečová fólia, bublinková fólia, plastové vrecia, prázdny big-bag, plastové sáčky, tašky a vrecká z vybaľovania tovaru
15 01 03 | obaly z dreva | O
príklady: jednorazové palety, poškodené alebo vyradené palety, drevené hranoly, drevené rámiky
15 01 04 | obaly z kovu | O
príklady: vyradené kovové palety, kovové debničky, prípadne plechovky od nápojov
15 01 05 | kompozitné obaly | O
príklady: obaly s obsahom kovovej (napr. hliníkovej) fólie a iných zložiek ako papier a plast, ktoré nie je možné bežne oddeliť od seba
15 01 06 | zmiešané obaly | O
príklady: zadné strany nálepiek, sťahovacie pásky, lepiaca páska, jadro z fólií a pások
15 01 07 | obaly zo skla | O
príklady: sklenené fľaše od zaváranín (napr. od uhoriek), sklenené fľaše od nápojov
15 01 09 | obaly z textilu | O
príklady: textilné obaly a vrecia (napr. jutové vrecia)
15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N
príklady: znečistené obaly (napr. plastové, kovové, sklené) obsahujúce zvyšky alebo kontaminované od olejov, farieb, rozpúšťadiel, atramentov, pesticídov, autokozmetiky, mazív, riedidiel, technického benzínu, náplne do chladičov a ostrekovačov a iných nebezpečných látok
15 01 11 | kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | N
príklady: prázdne kovové nádoby, kt. môžu byť pod tlakom napr. nádoby od farieb, lepidiel, pien, čistiacich a mazacích prostriedkov v spreji
15 02 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy
15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N
príklady: sorpčné pomôcky, papierové utierky a handry znečistené napr. od olejov, mazív, rozpúšťadiel, použitý sorpčný materiál, kontaminované ochranné odevy
15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O
príklady: použité sieťky na hlavu a iné ochranné odevy, použité rukavice, použité papierové utierky neznečistené nebezpečnými látkami
16 | Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu
16 01 | Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov vrátane strojov neurčených na cestnú premávku a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel okrem 13, 14, 16 06 a 16 08
16 01 03 | opotrebované pneumatiky | O
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 04 | staré vozidlá | N
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 06 | staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce | O
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 07 | olejové filtre | N
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 08 | dielce obsahujúce ortuť | N
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 09 | dielce obsahujúce PCB | N
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 10 | výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše | N
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 11 | brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest | N
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 12 | brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 | O
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 13 | brzdové kvapaliny | N
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 14 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 15 | nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 | O
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 16 | nádrže na skvapalnený plyn | O
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 17 | železné kovy | O
príklady: neznečistené drobné kovy, drobné železo, výfuky, brzdové platničky z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 18 | neželezné kovy | O
príklady: odpady z vozidiel napr. pri vyvažovaní kolies a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 19 | plasty | O
príklady: autoplasty - nárazníky, drobné autoplasty a pod., odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 20 | sklo | O
príklady: neznečistené úlomky skla z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 21 | nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 | N
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 22 | časti inak nešpecifikované | O
príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe
16 01 99 | odpady inak nešpecifikované
16 02 | Odpady z elektrických a elektronických zariadení
16 02 09 | transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB | N
16 02 10 | vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09 | N
16 02 11 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC | N
príklady: vyradené veľké chladiarenské zariadenia
16 02 12 | vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest | N
16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N
príklady: vyradené osvetľovacie zariadenia, vyradený elektroodpad s obsahom nebezpečných látok (napr. ortuť, kadmium a pod.)
16 02 14 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O
príklady: vyradený elektroodpad bez obsahu nebezpečných látok
16 02 15 | nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení | N
16 02 16 | časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 | O
16 03 | Výrobné šarže a nepoužité výrobky nevyhovujúcej kvality
16 03 03 | anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
príklady: exspirované produkty ako napr. prostriedky na pranie
16 03 04 | anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 | O
16 03 05 | organické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
príklady: exspirované produkty ako napr. dezinfekcia
16 03 06 | organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 | O
16 03 07 | kovová ortuť | N
16 04 | Odpady z výbušnín
16 04 01 | odpadové strelivo | N
16 04 02 | pyrotechnické odpady | N
16 04 03 | iné odpadové výbušniny | N
16 05 | Plyny v tlakových nádobách a vyradené chemikálie
16 05 04 | plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky | N
príklady: plyny z klimatizačných jednotiek, ktoré sú určené na zneškodnenie
16 05 05 | plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04 | O
16 05 06 | laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií | N
16 05 07 | vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N
16 05 08 | vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N
16 05 09 | vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 | O
16 06 | Batérie a akumulátory
16 06 01 | olovené batérie | N
príklady: batérie zo servisu dieselagregátu, vysokozdvižných vozíkov a pod.
16 06 02 | niklovo-kadmiové batérie | N
16 06 03 | batérie obsahujúce ortuť | N
16 06 04 | alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 | O
príklady: väčšina prenosných tužkových batérií
16 06 05 | iné batérie a akumulátory | O
16 06 06 | oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov | N
16 07 | Odpady z čistenia prepravných nádrží, skladovacích nádrží a sudov okrem 05 a 13
16 07 08 | odpady obsahujúce olej | N
16 07 09 | odpady obsahujúce iné nebezpečné látky | N
16 07 99 | odpady inak nešpecifikované
16 08 | Použité katalyzátory
16 08 01 | použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07 | O
16 08 02 | použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov | N
16 08 03 | použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované | O
16 08 04 | použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07 | O
16 08 04 | použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07 | O
16 08 05 | použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú | N
16 08 06 | použité kvapaliny využité ako katalyzátor | N
16 08 07 | použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami | N
16 09 | Oxidujúce látky
16 09 01 | manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán) | N
16 09 02 | chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný | N
16 09 03 | peroxidy, napríklad peroxid vodíka | N
16 09 04 | oxidujúce látky inak nešpecifikované | N
16 10 | Vodné kvapalné odpady určené na spracovanie mimo miesta ich vzniku
16 10 01 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
príklady: oplachy nebezpečných látok, zmesi vody a rôznych druhov nebezpečných látok
16 10 02 | vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 | O
16 10 03 | vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky | N
16 10 04 | vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 | O
16 11 | Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály
16 11 01 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | N
16 11 02 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 | O
16 11 03 | iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | N
16 11 04 | iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 | O
16 11 05 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | N
16 11 06 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 | O
17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest
17 01 | Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika
17 01 01 | betón | O
17 01 02 | tehly | O
17 01 03 | škridly a obkladový materiál a keramika | O
17 01 06 | zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N
17 01 07 | zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O
príklady: odpad zo stavebných a búracích prác
17 02 | Drevo, sklo a plasty
17 02 01 | drevo | O
17 02 02 | sklo | O
17 02 03 | plasty | O
17 02 04 | sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N
17 03 | Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky
17 03 01 | bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht | N
17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O
17 03 03 | uhoľný decht a dechtové výrobky | N
17 04 | Kovy vrátane ich zliatin
17 04 01 | meď, bronz, mosadz | O
17 04 02 | hliník | O
17 04 03 | olovo | O
17 04 04 | zinok | O
17 04 05 | železo a oceľ | O
príklady: vyradené železné a oceľové diely
17 04 06 | cín | O
17 04 07 | zmiešané kovy | O
príklady: vyradené kovové diely
17 04 09 | kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | N
17 04 10 | káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky | N
17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O
17 05 | Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk
17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N
príklady: štrk znečistený ropnými látkami
17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O
17 05 05 | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N
príklady: zemina znečistená ropnými látkami
17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O
17 05 07 | štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky | N
17 05 08 | štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 | O
17 06 | Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest
17 06 01 | izolačné materiály obsahujúce azbest | N
17 06 03 | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N
17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O
17 06 05 | stavebné materiály obsahujúce azbest | N
17 08 | Stavebný materiál na báze sadry
17 08 01 | stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami | N
17 08 02 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O
17 09 | Iné odpady zo stavieb a demolácií
17 09 01 | odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť | N
17 09 02 | odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB | N
17 09 03 | iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N
17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O
príklady: odpady zo stavebných a demolačných prác, stavebná suť
18 | Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti
18 01 | Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie
18 01 01 | ostré predmety okrem 18 01 03 | O
príklady: neinfekčné ihly
18 01 02 | časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 | O
18 01 03 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N
príklady: infekčný odpad, zdravotný odpad, odpad z testovania na ochorenie Covid-19
18 01 04 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky | O
18 01 06 | chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N
príklady: tekuté infekčné odpady, tekuté zdravotné odpady
18 01 07 | chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 | O
18 01 08 | cytotoxické a cytostatické liečivá | N
18 01 09 | liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 | O
18 01 10 | amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti | N
príklady: plomby, extrahované zuby, amlagámové kaly z filtrov
18 02 | Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti
18 02 01 | ostré predmety okrem 18 02 02 | O
18 02 02 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N
príklady: veterinársky odpad
18 02 03 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | O
18 02 05 | chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N
18 02 06 | chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 | O
18 02 07 | cytotoxické a cytostatické liečivá | N
18 02 08 | liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 | O
19 | Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody
19 01 | Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu
19 01 02 | železné materiály odstránené z popola | O
19 01 05 | filtračný koláč z čistenia plynov | N
19 01 06 | vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad | N
19 01 07 | tuhý odpad z čistenia plynov | N
19 01 10 | použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov | N
19 01 11 | popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky | N
19 01 12 | popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 | O
19 01 13 | popolček obsahujúci nebezpečné látky | N
19 01 14 | popolček iný ako uvedený v 19 01 13 | O
19 01 15 | kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky | N
19 01 16 | kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 | O
19 01 17 | odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky | N
19 01 18 | odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 | O
19 01 19 | piesky z fluidnej vrstvy | O
19 01 99 | odpady inak nešpecifikované
19 02 | Odpady z fyzikálnej alebo chemickej úpravy odpadu vrátane odstraňovania chrómu a kyanidov a neutralizácie
19 02 03 | predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné | O
19 02 04 | predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný | N
19 02 05 | kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky | N
19 02 06 | kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 | O
19 02 07 | olej a koncentráty zo separácie | N
19 02 08 | kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
19 02 09 | tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
19 02 10 | horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09 | O
19 02 11 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N
19 02 99 | odpady inak nešpecifikované
19 03 | Stabilizované a solidifikované odpady
19 03 04 | čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08 | N
19 03 05 | stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 | O
19 03 06 | solidifikované odpady označené ako nebezpečné | N
19 03 07 | solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 | O
19 03 08 | čiastočne stabilizovaná ortuť | N
19 04 | Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikácie
19 04 01 | vitrifikovaný odpad | O
19 04 02 | popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov | N
19 04 03 | nevitrifikovaná tuhá fáza | N
19 04 04 | vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu | O
19 05 | Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov
19 05 01 | nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov | O
19 05 02 | nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu | O
19 05 03 | kompost nevyhovujúcej kvality | O
19 05 99 | odpady inak nešpecifikované
19 06 | Odpady z anaeróbnej úpravy odpadu
19 06 03 | kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov | O
19 06 04 | zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov | O
19 06 05 | kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu | O
19 06 06 | zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu | O
19 06 99 | odpady inak nešpecifikované
19 07 | Priesaková kvapalina zo skládok odpadov
19 07 02 | priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky | N
19 07 03 | priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02 | O
19 08 | Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované
19 08 01 | zhrabky z hrablíc | O
19 08 02 | odpad z lapačov piesku | O
19 08 05 | kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O
19 08 06 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | N
19 08 07 | roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov | N
19 08 08 | odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov | N
19 08 09 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky | O
príklady: lapače tukov z reštaurácií, škôl a iných stravovacích zariadení
19 08 10 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 | N
19 08 11 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | N
19 08 12 | kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 | O
19 08 13 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N
19 08 14 | kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 | O
19 08 99 | odpady inak nešpecifikované
19 09 | Odpady z úpravy pitnej vody alebo vody na priemyselné použitie
19 09 01 | tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc | O
19 09 02 | kaly z čírenia vody | O
19 09 03 | kaly z dekarbonizácie | O
19 09 04 | použité aktívne uhlie | O
19 09 05 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | O
19 09 06 | roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov | O
19 09 99 | odpady inak nešpecifikované
19 10 | Odpady zo šrotovania kovových odpadov
19 10 01 | odpad zo železa a z ocele | O
19 10 02 | odpad z neželezných kovov | O
19 10 03 | úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky | N
19 10 04 | úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 | O
19 10 05 | iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky | N
19 10 06 | iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 | O
19 11 | Odpady z regenerácie olejov
19 11 01 | použité filtračné hlinky | N
19 11 02 | kyslé dechty | N
19 11 03 | vodné kvapalné odpady | N
19 11 04 | odpady z čistenia paliva zásadami | N
19 11 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N
19 11 06 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05 | O
19 11 07 | odpady z čistenia dymových plynov | N
19 11 99 | odpady inak nešpecifikované
19 12 | Odpady z mechanického spracovania odpadu napríklad triedenia, drvenia, lisovania, hutnenia a peletizovania inak nešpecifikované
19 12 01 | papier a lepenka | O
19 12 02 | železné kovy | O
19 12 03 | neželezné kovy | O
19 12 04 | plasty a guma | O
19 12 05 | sklo | O
19 12 06 | drevo obsahujúce nebezpečné látky | N
19 12 07 | drevo iné ako uvedené v 19 12 06 | O
19 12 08 | textílie | O
19 12 09 | minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo | O
19 12 10 | horľavý odpad (palivo z odpadov) | O
19 12 11 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky | N
19 12 12 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 | O
19 13 | Odpady zo sanácie pôdy a podzemnej vody
19 13 01 | tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N
19 13 02 | tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 | O
19 13 03 | kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N
19 13 04 | kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 | O
19 13 05 | kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N
19 13 06 | kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 | O
19 13 07 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N
19 13 08 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07 | O
20 | Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu
20 01 | Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01
20 01 01 | papier a lepenka | O
príklady: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier
20 01 02 | sklo | O
príklady: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.
20 01 03 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) | O
príklady: tetrapaky a iné obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov
20 01 04 | obaly z kovu | O
príklady: plechovky nápojové, plechové konzervy
20 01 05 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob | N
príklady: plechovky od farieb, oleja, spreje
20 01 08 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | O
príklady: zvyšky jedál, kuchynský odpad
20 01 10 | šatstvo | O
príklady: oblečenie
20 01 11 | textílie | O
príklady: plachty, uteráky, obrusy
20 01 13 | rozpúšťadlá | N
20 01 14 | kyseliny | N
20 01 15 | zásady | N
20 01 17 | fotochemické látky | N
20 01 19 | pesticídy | N
20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N
príklady: vyradené žiarivky a výbojky
20 01 23 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | N
príklady: vyradené chladiarenské a klimatizačné jednotky
20 01 25 | jedlé oleje a tuky | O
príklady: oleje zo stravovacích zariadení
20 01 26 | oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | N
20 01 27 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky | N
20 01 28 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 | O
20 01 29 | detergenty obsahujúce nebezpečné látky | N
20 01 30 | detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 | O
20 01 31 | cytotoxické a cytostatické liečivá | N
20 01 32 | liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 | O
20 01 33 | batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie | N
20 01 34 | batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 | O
20 01 35 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) | N
príklady: vyradené zobrazovacie zariadenia (monitory)
20 01 36 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O
príklady: vyradené klávesnice, myši, telefónne prístroje, tlačiarne, diaľkové ovládače
20 01 37 | drevo obsahujúce nebezpečné látky | N
20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | O
20 01 39 | plasty | O
príklady: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky
20 01 40 | kovy | O
príklady: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.
20 01 40 01 | meď, bronz, mosadz | O
20 01 40 02 | hliník | O
20 01 40 03 | olovo | O
20 01 40 04 | zinok | O
20 01 40 05 | železo a oceľ | O
20 01 40 06 | cín | O
20 01 40 07 | zmiešané kovy | O
20 01 41 | odpady z vymetania komínov | O
20 01 99 | odpady inak nešpecifikované
20 02 | Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov
20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad | O
príklady: pokosená tráva, konáre a iný zelený odpad
20 02 02 | zemina a kamenivo | O
20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O
20 03 | Iné komunálne odpady
20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O
príklady: obaly znečistené potravinami, obaly zo sladkostí (napr. keksíkov, cukríkov), znečistené hygienické potreby (papier použitý na utretie umytých rúk), použité kancelárske potreby, neseparovateľný komunálny odpad
20 03 02 | odpad z trhovísk | O
20 03 03 | odpad z čistenia ulíc | O
20 03 04 | kal zo septikov | O
20 03 06 | odpad z čistenia kanalizácie | O
20 03 07 | objemný odpad | O
príklady: napr. vyradený nábytok
20 03 08 | drobný stavebný odpad | O
20 03 99 | komunálne odpady inak nešpecifikované