Katalóg odpadov online

Aktuálny Katalóg odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z. účinnej od 1. 1. 2018. Obsahuje navyše príklady odpadov z praxe, v ktorých môžete vyhľadávať.

Vlastný zoznam odpadov si vytvoríte kliknutím na symbol hviezdičky pri jednotlivých kódoch odpadu.

01 | Odpady pochádzajúce z geologického prieskumu, ťažby, úpravy a ďalšieho spracovania nerastov a kameňa

01 01 | Odpady z ťažby nerastov

01 01 01 | odpad z ťažby rudných nerastov | O

01 01 02 | odpad z ťažby nerudných nerastov | O

01 03 | Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov

01 03 04 | kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy | N

01 03 05 | iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky | N

01 03 06 | hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05 | O

01 03 07 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov | N

01 03 08 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07 | O

01 03 09 | červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10 | O

01 03 10 | červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07 | N

01 03 99 | odpady inak nešpecifikované

01 04 | Odpady z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov

01 04 07 | odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov | N

01 04 08 | odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07 | O

01 04 09 | odpadový piesok a íly | O

01 04 10 | prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07 | O

01 04 11 | odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07 | O

01 04 12 | hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11 | O

01 04 13 | odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07 | O

01 04 99 | odpady inak nešpecifikované

01 05 | Vrtné kaly a iné vrtné odpady

01 05 04 | vrtné kaly a odpady z vodných vrtov | O

01 05 05 | vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olej | N

01 05 06 | vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

01 05 07 | vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 | O

01 05 08 | vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06 | O

01 05 99 | odpady inak nešpecifikované

02 | Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, lesníctva, poľovníctva a rybárstva, akvakultúry a z výroby a spracovania potravín

02 01 | Odpady z poľnohospodárstva, záhradníctva, akvakultúry, lesníctva, poľovníctva a rybárstva

02 01 01 | kaly z prania a čistenia | O

02 01 02 | odpadové živočíšne tkanivá | O

02 01 03 | odpadové rastlinné pletivá | O

02 01 04 | odpadové plasty okrem obalov | O

02 01 06 | zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vzniku | O

02 01 07 | odpady z lesného hospodárstva | O

02 01 08 | agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

02 01 09 | agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08 | O

02 01 10 | odpadové kovy | O

02 01 99 | odpady inak nešpecifikované

02 02 | Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb a ostatných potravín živočíšneho pôvodu

02 02 01 | kaly z prania a čistenia | O

02 02 02 | odpadové živočíšne tkanivá | O

02 02 03 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O

Príklady: potraviny po záručnej dobe, pokazené šarže obsahujúce živočíšne produkty

02 02 04 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O

Príklady: lapač tukov z mäsovýroby

02 02 99 | odpady inak nešpecifikované

02 03 | Odpady z úpravy a zo spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, čaju a tabaku; odpad z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a kvasnicového extraktu, prípravy melasy a fermentácie

02 03 01 | kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania | O

02 03 02 | odpady z konzervačných činidiel | O

02 03 03 | odpady z extrakcie rozpúšťadlami | O

02 03 04 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O

Príklady: potraviny po záručnej dobe, pokazené šarže rastlinného pôvodu

02 03 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O

02 03 99 | odpady inak nešpecifikované

02 04 | Odpady z cukrovarníckeho priemyslu

02 04 01 | zemina z čistenia a prania repy | O

02 04 02 | uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality | O

02 04 03 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O

02 04 99 | odpady inak nešpecifikované

02 05 | Odpady z mliekarského priemyslu

02 05 01 | látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O

Príklady: mliečne výrobky po záručnej dobe, pokazené šarže zo spracovania mlieka

02 05 02 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O

02 05 99 | odpady inak nešpecifikované

02 06 | Odpady z pekárskeho a cukrárenského priemyslu

02 06 01 | materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie | O

Príklady: nepodarky z pekárskej a cukrárenskej výroby, suroviny na výrobu po uplynutí záručnej doby

02 06 02 | odpady z konzervačných činidiel | O

02 06 03 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O

02 06 99 | odpady inak nešpecifikované

02 07 | Odpady z výroby alkoholických a nealkoholických nápojov okrem kávy, čaju a kakaa

02 07 01 | odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín | O

02 07 02 | odpad z destilácie liehovín | O

02 07 03 | odpad z chemického spracovania | O

02 07 04 | materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie | O

02 07 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O

02 07 99 | odpady inak nešpecifikované

03 | Odpady zo spracovania dreva a z výroby papiera, lepenky, celulózy, reziva a nábytku

03 01 | Odpady zo spracovania dreva a z výroby reziva a nábytku

03 01 01 | odpadová kôra a korok | O

03 01 04 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky | N

03 01 05 | piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04 | O

03 01 99 | odpady inak nešpecifikované

03 02 | Prostriedky na ochranu dreva inak nešpecifikované

03 02 01 | nehalogénované organické prostriedky na ochranu dreva | N

03 02 02 | organochlórované prostriedky na ochranu dreva | N

03 02 03 | organokovové prostriedky na ochranu dreva | N

03 02 04 | anorganické prostriedky na ochranu dreva | N

03 02 05 | iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky | N

03 02 99 | odpady inak nešpecifikované

03 03 | Odpady z výroby a spracovania celulózy, papiera a lepenky

03 03 01 | odpadová kôra a drevo | O

03 03 02 | usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhu | O

03 03 05 | kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking) | O

03 03 07 | mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenky | O

03 03 08 | odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciu | O

03 03 09 | odpad z vápennej usadeniny | O

03 03 10 | výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácie | O

03 03 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10 | O

03 03 99 | odpady inak nešpecifikované

04 | Odpady z kožiarskeho, kožušníckeho a textilného priemyslu

04 01 | Odpady z kožiarskeho a kožušníckeho priemyslu

04 01 01 | odpadová glejovka a štiepenka | O

04 01 02 | odpad z lúhovania | O

04 01 03 | odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy | N

04 01 04 | činiaca brečka obsahujúca chróm | O

04 01 05 | činiaca brečka neobsahujúca chróm | O

04 01 06 | kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chróm | O

04 01 07 | kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chróm | O

04 01 08 | odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm | O

04 01 09 | odpady z vypracúvania a apretácie | O

04 01 99 | odpady inak nešpecifikované

04 02 | Odpady z textilného priemyslu

04 02 09 | odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér) | O

04 02 10 | organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a vosky | O

04 02 14 | odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadlá | N

04 02 15 | odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14 | O

04 02 16 | farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky | N

04 02 17 | farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16 | O

04 02 19 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

04 02 20 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19 | O

04 02 21 | odpady z nespracovaných textilných vlákien | O

04 02 22 | odpady zo spracovaných textilných vlákien | O

04 02 99 | odpady inak nešpecifikované

05 | Odpady zo spracovania ropy, čistenia zemného plynu a pyrolýzneho spracovania uhlia

05 01 | Odpady zo spracovania ropy

05 01 02 | kaly z odsoľovania | N

05 01 03 | kaly z dna nádrží | N

05 01 04 | kaly z kyslej alkylácie | N

05 01 05 | rozliate ropné látky | N

05 01 06 | kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadení | N

05 01 07 | kyslé dechty | N

05 01 08 | iné dechty | N

05 01 09 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

05 01 10 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09 | O

05 01 11 | odpady z čistenia palív zásadami | N

05 01 12 | ropné látky obsahujúce kyseliny | N

05 01 13 | kaly z napájacej vody pre kotly | O

05 01 14 | odpady z chladiacich kolón | O

05 01 15 | použité filtračné hlinky | N

05 01 16 | odpady s obsahom síry z odsírovania ropy | O

05 01 17 | bitúmen | O

05 01 99 | odpady inak nešpecifikované

05 06 | Odpady z pyrolýzneho spracovania uhlia

05 06 01 | kyslé dechty | N

05 06 03 | ostatné dechty | N

05 06 04 | odpad z chladiacich kolón | O

05 06 99 | odpady inak nešpecifikované

05 07 | Odpady z čistenia a dopravy zemného plynu

05 07 01 | odpady obsahujúce ortuť | N

05 07 02 | odpady obsahujúce síru | O

05 07 99 | odpady inak nešpecifikované

06 | Odpady z anorganických chemických procesov

06 01 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania kyselín

06 01 01 | kyselina sírová a kyselina siričitá | N

06 01 02 | kyselina chlorovodíková | N

06 01 03 | kyselina fluorovodíková | N

06 01 04 | kyselina fosforečná a kyselina fosforitá | N

06 01 05 | kyselina dusičná a kyselina dusitá | N

06 01 06 | iné kyseliny | N

06 01 99 | odpady inak nešpecifikované

06 02 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania zásad

06 02 01 | hydroxid vápenatý | N

06 02 03 | hydroxid amónny | N

06 02 04 | hydroxid sodný a hydroxid draselný | N

06 02 05 | iné zásady | N

06 02 99 | odpady inak nešpecifikované

06 03 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania solí, ich roztokov a oxidov kovov

06 03 11 | tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy | N

06 03 13 | tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovy | N

06 03 14 | tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13 | O

06 03 15 | oxidy kovov obsahujúce ťažké kovy | N

06 03 16 | oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15 | O

06 03 99 | odpady inak nešpecifikované

06 04 | Odpady obsahujúce kovy iné ako uvedené v 06 03

06 04 03 | odpady obsahujúce arzén | N

06 04 04 | odpady obsahujúce ortuť | N

06 04 05 | odpady obsahujúce iné ťažké kovy | N

06 04 99 | odpady inak nešpecifikované

06 05 | Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

06 05 02 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

06 05 03 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02 | O

06 06 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania chemikálií obsahujúcich síru, zo sírnych chemických procesov a z odsírovacích procesov

06 06 02 | odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy | N

06 06 03 | odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02 | O

06 06 99 | odpady inak nešpecifikované

06 07 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania halogénov a halogénových chemických procesov

06 07 01 | odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest | N

06 07 02 | aktívne uhlie z výroby chlóru | N

06 07 03 | kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuť | N

06 07 04 | roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselina | N

06 07 99 | odpady inak nešpecifikované

06 08 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania kremíka a jeho derivátov

06 08 02 | odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilány | N

06 08 99 | odpady inak nešpecifikované

06 09 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania chemikálií obsahujúcich fosfor a z chemických procesov fosforu

06 09 02 | troska obsahujúca fosfor | O

06 09 03 | odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované | N

06 09 04 | odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03 | O

06 09 99 | odpady inak nešpecifikované

06 10 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania chemikálií obsahujúcich dusík, chemických procesov dusíka a výroby hnojív

06 10 02 | odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

06 10 99 | odpady inak nešpecifikované

06 11 | Odpady z výroby anorganických pigmentov a kalív

06 11 01 | odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnika | O

06 11 99 | odpady inak nešpecifikované

06 13 | Odpady z anorganických chemických procesov inak nešpecifikované

06 13 01 | anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy | N

06 13 02 | použité aktívne uhlie okrem 06 07 02 | N

06 13 03 | priemyselné sadze | O

06 13 04 | odpady zo spracovania azbestu | N

06 13 05 | sadze z pecí a komínov | N

06 13 99 | odpady inak nešpecifikované

07 | Odpady z organických chemických procesov

07 01 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania základných organických chemikálií

07 01 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 01 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 01 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 01 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 01 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 01 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 01 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 01 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

07 01 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11 | O

07 01 99 | odpady inak nešpecifikované

07 02 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania plastov, syntetického kaučuku a syntetických vlákien

07 02 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 02 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 02 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 02 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 02 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 02 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 02 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 02 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

07 02 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11 | O

07 02 13 | odpadový plast | O

Príklady: vyradené a poškodené plastové diely, vaničky a pod.

07 02 14 | odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky | N

07 02 15 | odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14 | O

07 02 16 | odpady obsahujúce nebezpečné silikóny | N

07 02 17 | odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16 | O

07 02 99 | odpady inak nešpecifikované

07 03 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania organických farbív a pigmentov okrem 06 11

07 03 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 03 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 03 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 03 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 03 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 03 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 03 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 03 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

07 03 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11 | O

07 03 99 | odpady inak nešpecifikované

07 04 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania organických výrobkov na ochranu rastlín (okrem 02 01 08 a 02 01 09), odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania prostriedkov na ochranu dreva (okrem 03 02) a iných biocídov

07 04 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 04 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 04 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 04 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 04 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 04 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 04 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 04 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

07 04 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11 | O

07 04 13 | tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

07 04 99 | odpady inak nešpecifikované

07 05 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania farmaceutických výrobkov

07 05 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 05 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 05 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 05 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 05 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 05 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 05 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 05 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

07 05 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11 | O

07 05 13 | tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

07 05 14 | tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13 | O

07 05 99 | odpady inak nešpecifikované

07 06 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania tukov, mazív, mydiel, detergentov, dezinfekčných a kozmetických prostriedkov

07 06 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 06 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 06 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 06 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 06 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 06 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 06 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 06 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

07 06 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11 | O

07 06 99 | odpady inak nešpecifikované

07 07 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania čistých chemikálií a chemických výrobkov inak nešpecifikovaných

07 07 01 | vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 07 03 | organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 07 04 | iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhy | N

07 07 07 | halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 07 08 | iné destilačné zvyšky a reakčné splodiny | N

07 07 09 | halogénované filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 07 10 | iné filtračné koláče a použité absorbenty | N

07 07 11 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

07 07 12 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11 | O

07 07 99 | odpady inak nešpecifikované

08 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania náterových hmôt (farieb, lakov a smaltov), lepidiel, tesniacich materiálov a tlačiarenských farieb

08 01 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania a odstraňovania farieb a lakov

08 01 11 | odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N

08 01 12 | odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 | O

08 01 13 | kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N

08 01 14 | kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13 | O

08 01 15 | vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N

08 01 16 | vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15 | O

08 01 17 | odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N

08 01 18 | odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17 | O

08 01 19 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N

08 01 20 | vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19 | O

08 01 21 | odpadový odstraňovač farby alebo laku | N

08 01 99 | odpady inak nešpecifikované

08 02 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania iných náterových hmôt vrátane keramických materiálov

08 02 01 | odpadové náterové prášky | O

08 02 02 | vodné kaly obsahujúce keramické materiály | O

08 02 03 | vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály | O

08 02 99 | odpady inak nešpecifikované

08 03 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania tlačiarenských farieb

08 03 07 | vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu | O

08 03 08 | vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu | O

08 03 12 | odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky | N

08 03 13 | odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12 | O

08 03 14 | kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky | N

08 03 15 | kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14 | O

08 03 16 | odpadové leptavé roztoky | N

08 03 17 | odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky | N

08 03 18 | odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17 | O

08 03 19 | disperzný olej | N

08 03 99 | odpady inak nešpecifikované

08 04 | Odpady z výroby, spracovania, distribúcie a používania lepidiel a tesniacich materiálov vrátane vodotesniacich výrobkov

08 04 09 | odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N

08 04 10 | odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09 | O

Príklady: tesniaci tmel alebo kanalizačná doska po záruke, ktoré neboli použité a znečistené nebezpečnými látkami

08 04 11 | kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N

08 04 12 | kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11 | O

08 04 13 | vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N

08 04 14 | vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13 | O

08 04 15 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky | N

08 04 16 | vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 04 15 | O

08 04 17 | živičný olej | N

08 04 99 | odpady inak nešpecifikované

08 05 | Odpady inak nešpecifikované v 08

08 05 01 | odpadové izokyanáty | N

09 | Odpady z fotografického priemyslu

09 01 | Odpady z fotografického priemyslu

09 01 01 | roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov | N

09 01 02 | roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek | N

09 01 03 | roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadlách | N

09 01 04 | roztoky ustaľovačov | N

09 01 05 | bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačov | N

09 01 06 | odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro | N

09 01 07 | fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O

09 01 08 | fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra | O

09 01 10 | fotoaparáty na jedno použitie bez batérií | O

09 01 11 | fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 | N

09 01 12 | fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11 | O

09 01 13 | vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06 | N

09 01 99 | odpady inak nešpecifikované

10 | Odpady z tepelných procesov

10 01 | Odpady z elektrární a iných spaľovacích zariadení okrem 19

10 01 01 | popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04 | O

10 01 02 | popolček z uhlia | O

10 01 03 | popolček z rašeliny a neošetreného dreva | O

10 01 04 | popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja | N

10 01 05 | tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika | O

10 01 06 | popol z neošetreného dreva | O

10 01 07 | reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu | O

10 01 09 | kyselina sírová | N

10 01 13 | popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo | N

10 01 14 | popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N

10 01 15 | popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14 | O

10 01 16 | popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky | N

10 01 17 | popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16 | O

10 01 18 | odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N

10 01 19 | odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18 | O

10 01 20 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

10 01 21 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20 | O

10 01 22 | vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky | N

10 01 23 | vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22 | O

10 01 24 | piesky z fluidnej vrstvy | O

10 01 25 | odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne | O

10 01 26 | odpady z úpravy chladiacej vody | O

10 01 99 | odpady inak nešpecifikované

10 02 | Odpady zo železiarskeho a oceliarskeho priemyslu

10 02 01 | odpad zo spracovania trosky | O

10 02 02 | nespracovaná troska | O

10 02 07 | tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N

10 02 08 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07 | O

10 02 10 | okuje z valcovania | O

10 02 11 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N

10 02 12 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11 | O

10 02 13 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N

10 02 14 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13 | O

10 02 15 | iné kaly a filtračné koláče | O

10 02 99 | odpady inak nešpecifikované

10 03 | Odpady z termickej metalurgie hliníka

10 03 02 | anódový šrot | O

10 03 04 | trosky z prvého tavenia | N

10 03 05 | odpadový oxid hlinitý | O

10 03 08 | soľné trosky z druhého tavenia | N

10 03 09 | čierne stery z druhého tavenia | N

10 03 15 | peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách | N

10 03 16 | peny iné ako uvedené v 10 03 15 | O

10 03 17 | odpady obsahujúce decht z výroby anód | N

10 03 18 | odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17 | O

10 03 19 | prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky | N

10 03 20 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19 | O

10 03 21 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látky | N

10 03 22 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21 | O

10 03 23 | tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N

10 03 24 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23 | O

10 03 25 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N

10 03 26 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25 | O

10 03 27 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N

10 03 28 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27 | O

10 03 29 | odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látky | N

10 03 30 | odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29 | O

10 03 99 | odpady inak nešpecifikované

10 04 | Odpady z termickej metalurgie olova

10 04 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | N

10 04 02 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | N

10 04 03 | arzeničnan vápenatý | N

10 04 04 | prach z dymových plynov | N

10 04 05 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | N

10 04 06 | tuhé odpady z čistenia plynov | N

10 04 07 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | N

10 04 09 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N

10 04 10 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09 | O

10 04 99 | odpady inak nešpecifikované

10 05 | Odpady z termickej metalurgie zinku

10 05 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O

10 05 03 | prach z dymových plynov | N

10 05 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O

10 05 05 | tuhý odpad z čistenia plynov | N

10 05 06 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | N

10 05 08 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N

10 05 09 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08 | O

10 05 10 | stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách | N

10 05 11 | stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10 | O

10 05 99 | odpady inak nešpecifikované

10 06 | Odpady z termickej metalurgie medi

10 06 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O

10 06 02 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | O

10 06 03 | prach z dymových plynov | N

10 06 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O

10 06 06 | tuhé odpady z čistenia plynov | N

10 06 07 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynu | N

10 06 09 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N

10 06 10 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09 | O

10 06 99 | odpady inak nešpecifikované

10 07 | Odpady z termickej metalurgie striebra, zlata a platiny

10 07 01 | trosky z prvého a druhého tavenia | O

10 07 02 | stery a peny z prvého a druhého tavenia | O

10 07 03 | tuhé odpady z čistenia plynov | O

10 07 04 | iné tuhé znečisťujúce látky a prach | O

10 07 05 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O

10 07 07 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N

10 07 08 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07 | O

10 07 99 | odpady inak nešpecifikované

10 08 | Odpady z termickej metalurgie iných neželezných kovov

10 08 04 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O

10 08 08 | soľná troska z prvého a druhého tavenia | N

10 08 09 | iné trosky | O

10 08 10 | stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstvách | N

10 08 11 | stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10 | O

10 08 12 | odpady obsahujúce decht z výroby anód | N

10 08 13 | odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12 | O

10 08 14 | anódový šrot | O

10 08 15 | prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky | N

10 08 16 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15 | O

10 08 17 | kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky | N

10 08 18 | kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17 | O

10 08 19 | odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej | N

10 08 20 | odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19 | O

10 08 99 | odpady inak nešpecifikované

10 09 | Odpady zo zlievania železných kovov

10 09 03 | pecná troska | O

10 09 05 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky | N

10 09 06 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05 | O

10 09 07 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky | N

10 09 08 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07 | O

10 09 09 | prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky | N

10 09 10 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09 | O

10 09 11 | iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky | N

10 09 12 | iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11 | O

10 09 13 | odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky | N

10 09 14 | odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13 | O

10 09 15 | odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky | N

10 09 16 | odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15 | O

10 09 99 | odpady inak nešpecifikované

10 10 | Odpady zo zlievania neželezných kovov

10 10 03 | pecná troska | O

10 10 05 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky | N

10 10 06 | odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05 | O

10 10 07 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky | N

10 10 08 | odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07 | O

10 10 09 | prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky | N

10 10 10 | prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09 | O

10 10 11 | iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látky | N

10 10 12 | iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11 | O

10 10 13 | odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky | N

10 10 14 | odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13 | O

10 10 15 | odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky | N

10 10 16 | odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15 | O

10 10 99 | odpady inak nešpecifikované

10 11 | Odpady z výroby skla a sklených výrobkov

10 11 03 | odpadové vláknité materiály na báze skla | O

10 11 05 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O

10 11 09 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky | N

10 11 10 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09 | O

10 11 11 | sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy, napríklad katódové tuby | N

10 11 12 | odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11 | O

10 11 13 | kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látky | N

10 11 14 | kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13 | O

10 11 15 | tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky | N

10 11 16 | tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15 | O

10 11 17 | kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky | N

10 11 18 | kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17 | O

10 11 19 | tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

10 11 20 | tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19 | O

10 11 99 | odpady inak nešpecifikované

10 12 | Odpady z výroby keramiky, tehál, obkladačiek a dlaždíc a stavebných výrobkov

10 12 01 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O

10 12 03 | tuhé znečisťujúce látky a prach | O

10 12 05 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O

10 12 06 | vyradené formy | O

10 12 08 | odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaní | O

10 12 09 | tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky | N

10 12 10 | tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09 | O

10 12 11 | odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovy | N

10 12 12 | odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11 | O

10 12 13 | kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku | O

10 12 99 | odpady inak nešpecifikované

10 13 | Odpady z výroby cementu, vápna a sadry a výrobkov z nich

10 13 01 | odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním | O

10 13 04 | odpady z pálenia a hasenia vápna | O

10 13 06 | tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13 | O

10 13 07 | kaly a filtračné koláče z čistenia plynov | O

10 13 09 | odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty | N

10 13 10 | odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09 | O

10 13 11 | odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10 | O

10 13 12 | tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky | N

10 13 13 | tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12 | O

10 13 14 | odpadový betón a betónový kal | O

10 13 99 | odpady inak nešpecifikované

10 14 | Odpady z krematórií

10 14 01 | odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuť | N

11 | Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov; odpady z hydrometalurgie neželezných kovov

11 01 | Odpady z chemickej povrchovej úpravy kovov a nanášania kovov a iných materiálov, napríklad galvanizovanie, pozinkovanie, morenie, leptanie, fosfátovanie, alkalické odmasťovanie a anodizácia

11 01 05 | kyslé moriace roztoky | N

11 01 06 | kyseliny inak nešpecifikované | N

11 01 07 | alkalické moriace roztoky | N

11 01 08 | kaly z fosfátovania | N

11 01 09 | kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látky | N

11 01 10 | kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09 | O

11 01 11 | vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N

11 01 12 | vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11 | O

11 01 13 | odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látky | N

11 01 14 | odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13 | O

11 01 15 | eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky | N

11 01 16 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | N

11 01 98 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

11 01 99 | odpady inak nešpecifikované

11 02 | Odpady z procesov hydrometalurgie neželezných kovov

11 02 02 | kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethitu | N

11 02 03 | odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy | O

11 02 05 | odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky | N

11 02 06 | odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05 | O

11 02 07 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

11 02 99 | odpady inak nešpecifikované

11 03 | Kaly a tuhé látky z popúšťacích procesov

11 03 01 | odpady obsahujúce kyanidy | N

11 03 02 | iné odpady | N

11 05 | Odpady z galvanických procesov

11 05 01 | tvrdý zinok | O

11 05 02 | zinkový popol | O

11 05 03 | tuhé odpady z čistenia plynu | N

11 05 04 | použité tavivo | N

11 05 99 | odpady inak nešpecifikované

12 | Odpady z tvarovania, fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

12 01 | Odpady z tvarovania a fyzikálnej a mechanickej úpravy povrchov kovov a plastov

12 01 01 | piliny a triesky zo železných kovov | O

12 01 02 | prach a zlomky zo železných kovov | O

12 01 03 | piliny a triesky z neželezných kovov | O

12 01 04 | prach a zlomky z neželezných kovov | O

12 01 05 | hobliny a triesky z plastov | O

12 01 06 | minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov | N

12 01 07 | minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokov | N

12 01 08 | rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény | N

12 01 09 | rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény | N

Príklady: opotrebované emulzie vznikajúce pri obrábaní kovov

12 01 10 | syntetické rezné oleje | N

12 01 12 | použité vosky a tuky | N

12 01 13 | odpady zo zvárania | O

12 01 14 | kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky | N

12 01 15 | kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14 | O

12 01 16 | odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky | N

12 01 17 | odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16 | O

12 01 18 | kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olej | N

12 01 19 | biologicky ľahko rozložiteľný strojový olej | N

12 01 20 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky | N

Príklady: znečistené brúsne kotúče

12 01 21 | použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20 | O

Príklady: neznečistené brúsne kotúče

12 01 99 | odpady inak nešpecifikované

12 03 | Odpady z procesov odmasťovania vodou a parou okrem 11

12 03 01 | vodné pracie kvapaliny | N

12 03 02 | odpady z odmasťovania parou | N

13 | Odpady z olejov a kvapalných palív okrem jedlých olejov a odpadov uvedených v skupinách 05 a 12

13 01 | Odpadové hydraulické oleje

13 01 01 | hydraulické oleje obsahujúce PCB | N

13 01 04 | chlórované emulzie | N

13 01 05 | nechlórované emulzie | N

13 01 09 | chlórované minerálne hydraulické oleje | N

13 01 10 | nechlórované minerálne hydraulické oleje | N

13 01 11 | syntetické hydraulické oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 01 12 | biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 01 13 | iné hydraulické oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 02 | Odpadové motorové, prevodové a mazacie oleje

13 02 04 | chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 02 05 | nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 02 06 | syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 02 07 | biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 02 08 | iné motorové, prevodové a mazacie oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 03 | Odpadové izolačné oleje a oleje na prenos tepla a iné kvapaliny

13 03 01 | izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 03 06 | chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01 | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 03 07 | nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 03 08 | syntetické izolačné a teplonosné oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 03 09 | biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 03 10 | iné izolačné a teplonosné oleje | N

Príklady: opotrebované oleje vznikajúce pri servise alebo údržbe napr. strojných zariadení, maloobchodné balenia po záruke

13 04 | Odpadové oleje z prevádzky lodí

13 04 01 | odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby | N

13 04 02 | odpadové oleje z prístavných kanálov | N

13 04 03 | odpadové oleje z prevádzky iných lodí | N

13 05 | Odpady z odlučovačov oleja z vody

13 05 01 | tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N

Príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL)

13 05 02 | kaly z odlučovačov oleja z vody | N

Príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL)

13 05 03 | kaly z lapačov nečistôt | N

Príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL)

13 05 06 | olej z odlučovačov oleja z vody | N

Príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL)

13 05 07 | voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody | N

Príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL)

13 05 08 | zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody | N

Príklady: odpady z odlučovača ropných látok (ORL), sedimentačnej nádrže v autoumyvárni

13 07 | Odpady z kvapalných palív

13 07 01 | vykurovací olej a motorová nafta | N

Príklady: odpad z dieselagregátu

13 07 02 | benzín | N

13 07 03 | iné palivá vrátane zmesí | N

13 08 | Olejové odpady inak nešpecifikované

13 08 01 | kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadení | N

13 08 02 | iné emulzie | N

Príklady: kondenzát z kompresorov, rôzne nešpecifikované zmesi olejov s vodou

13 08 99 | odpady inak nešpecifikované | N

14 | Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá okrem 07 a 08

14 06 | Odpadové organické rozpúšťadlá, chladiace látky a hnacie médiá pien a aerosólov

14 06 01 | chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC | N

14 06 02 | iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | N

14 06 03 | iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadiel | N

Príklady: zvyšky odmasťovačov používaných pri údržbe zariadenia a zvyšky prípravku na čistenia napr. kovových súčiastok, použité rozpúšťadlo z čistiaceho stola

14 06 04 | kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadlá | N

14 06 05 | kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadlá | N

15 | Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, filtračný materiál a ochranné odevy inak nešpecifikované

15 01 | Obaly vrátane odpadových obalov z triedeného zberu komunálnych odpadov

15 01 01 | obaly z papiera a lepenky | O

Príklady: neznečistený papier a kartón, kartónová preložka, lepenka, papierový obal, papierové visačky papierové krabičky

15 01 02 | obaly z plastov | O

Príklady: neznečistená strečová fólia, bublinková fólia, plastové vrecia, prázdny big-bag, plastové sáčky, tašky a vrecká z vybaľovania tovaru

15 01 03 | obaly z dreva | O

Príklady: jednorazové palety, poškodené alebo vyradené palety, drevené hranoly, drevené rámiky

15 01 04 | obaly z kovu | O

Príklady: vyradené kovové palety, kovové debničky, prípadne plechovky od nápojov

15 01 05 | kompozitné obaly | O

Príklady: obaly s obsahom kovovej (napr. hliníkovej) fólie a iných zložiek ako papier a plast, ktoré nie je možné bežne oddeliť od seba

15 01 06 | zmiešané obaly | O

Príklady: zadné strany nálepiek, sťahovacie pásky, lepiaca páska, jadro z fólií a pások

15 01 07 | obaly zo skla | O

Príklady: sklenené fľaše od zaváranín (napr. od uhoriek), sklenené fľaše od nápojov

15 01 09 | obaly z textilu | O

Príklady: textilné obaly a vrecia (napr. jutové vrecia)

15 01 10 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N

Príklady: znečistené obaly (napr. plastové, kovové, sklené) obsahujúce zvyšky alebo kontaminované od olejov, farieb, rozpúšťadiel, atramentov, pesticídov, autokozmetiky, mazív, riedidiel, technického benzínu, náplne do chladičov a ostrekovačov a iných nebezpečných látok

15 01 11 | kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob | N

Príklady: prázdne kovové nádoby, kt. môžu byť pod tlakom napr. nádoby od farieb, lepidiel, pien, čistiacich a mazacích prostriedkov v spreji

15 02 | Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy

15 02 02 | absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami | N

Príklady: sorpčné pomôcky, papierové utierky a handry znečistené napr. od olejov, mazív, rozpúšťadiel, použitý sorpčný materiál, kontaminované ochranné odevy

15 02 03 | absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02 | O

Príklady: použité sieťky na hlavu a iné ochranné odevy, použité rukavice, použité papierové utierky neznečistené nebezpečnými látkami

16 | Odpady inak nešpecifikované v tomto katalógu

16 01 | Staré vozidlá z rozličných dopravných prostriedkov vrátane strojov neurčených na cestnú premávku a odpady z demontáže starých vozidiel a údržby vozidiel okrem 13, 14, 16 06 a 16 08

16 01 03 | opotrebované pneumatiky | O

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 04 | staré vozidlá | N

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 06 | staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielce | O

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 07 | olejové filtre | N

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 08 | dielce obsahujúce ortuť | N

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 09 | dielce obsahujúce PCB | N

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 10 | výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúše | N

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 11 | brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbest | N

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 12 | brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11 | O

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 13 | brzdové kvapaliny | N

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 14 | nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky | N

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 15 | nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14 | O

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 16 | nádrže na skvapalnený plyn | O

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 17 | železné kovy | O

Príklady: neznečistené drobné kovy, drobné železo, výfuky, brzdové platničky z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 18 | neželezné kovy | O

Príklady: odpady z vozidiel napr. pri vyvažovaní kolies a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 19 | plasty | O

Príklady: autoplasty - nárazníky, drobné autoplasty a pod., odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 20 | sklo | O

Príklady: neznečistené úlomky skla z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 21 | nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14 | N

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 22 | časti inak nešpecifikované | O

Príklady: odpady z vozidiel a strojov vznikajúce pri údržbe

16 01 99 | odpady inak nešpecifikované

16 02 | Odpady z elektrických a elektronických zariadení

16 02 09 | transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB | N

16 02 10 | vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09 | N

16 02 11 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFC | N

Príklady: vyradené veľké chladiarenské zariadenia, veľké chladiarenské spotrebiče pre hypermarkety, výčapné chladiace zariadenia

16 02 12 | vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbest | N

16 02 13 | vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 | N

Príklady: vyradené osvetľovacie zariadenia, vyradený elektroodpad s obsahom nebezpečných látok (napr. ortuť, kadmium a pod.), ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené, súbor zobrazovacích panelov zoradených do informačných video stien, fotovoltaické panely s príslušenstvom (káblové rozvody, meniče, meracie panely), vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových tlakových výbojok a výbojok s kovovými parami, nízkotlakové sodíkové výbojky

16 02 14 | vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13 | O

Príklady: vyradený elektroodpad bez obsahu nebezpečných látok, svietidlá pre žiarivky a LED s výnimkou svietidiel z domácnosti, ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené, zariadenia na rádioterapiu, kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, dýchacie prístroje, prístroje pre nukleárnu medicínu, laboratórne zariadenia pre in vitro diagnostiku, analyzátory, mrazničky, prístroje na fertilizačné testy, iné monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach, predajné automaty na teplé nápoje, predajné automaty na teplé alebo chladené fľaše alebo plechovky, predajné automaty na tuhé výrobky, automaty na výdaj peňazí, automaty na výdaj parkovacích kariet, všetky prístroje na automatický výdaj všetkých druhov výrobkov

16 02 15 | nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadení | N

16 02 16 | časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15 | O

16 03 | Výrobné šarže a nepoužité výrobky nevyhovujúcej kvality

16 03 03 | anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

Príklady: exspirované produkty ako napr. prostriedky na pranie

16 03 04 | anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03 | O

16 03 05 | organické odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

Príklady: exspirované produkty ako napr. dezinfekcia

16 03 06 | organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05 | O

16 03 07 | kovová ortuť | N

16 04 | Odpady z výbušnín

16 04 01 | odpadové strelivo | N

16 04 02 | pyrotechnické odpady | N

16 04 03 | iné odpadové výbušniny | N

16 05 | Plyny v tlakových nádobách a vyradené chemikálie

16 05 04 | plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látky | N

Príklady: plyny z klimatizačných jednotiek, ktoré sú určené na zneškodnenie

16 05 05 | plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04 | O

16 05 06 | laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikálií | N

16 05 07 | vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N

16 05 08 | vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N

16 05 09 | vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08 | O

16 06 | Batérie a akumulátory

16 06 01 | olovené batérie | N

Príklady: batérie zo servisu dieselagregátu, vysokozdvižných vozíkov a pod.

16 06 02 | niklovo-kadmiové batérie | N

16 06 03 | batérie obsahujúce ortuť | N

16 06 04 | alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03 | O

Príklady: väčšina prenosných tužkových batérií

16 06 05 | iné batérie a akumulátory | O

16 06 06 | oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov | N

16 07 | Odpady z čistenia prepravných nádrží, skladovacích nádrží a sudov okrem 05 a 13

16 07 08 | odpady obsahujúce olej | N

16 07 09 | odpady obsahujúce iné nebezpečné látky | N

16 07 99 | odpady inak nešpecifikované

16 08 | Použité katalyzátory

16 08 01 | použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07 | O

16 08 02 | použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovov | N

16 08 03 | použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikované | O

16 08 05 | použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnú | N

16 08 06 | použité kvapaliny využité ako katalyzátor | N

16 08 07 | použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkami | N

16 08 04 | použité katalyzátory z fluidného katalytického krakovania okrem 16 08 07 | O

16 09 | Oxidujúce látky

16 09 01 | manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán) | N

16 09 02 | chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný | N

16 09 03 | peroxidy, napríklad peroxid vodíka | N

16 09 04 | oxidujúce látky inak nešpecifikované | N

16 10 | Vodné kvapalné odpady určené na spracovanie mimo miesta ich vzniku

16 10 01 | vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

Príklady: oplachy nebezpečných látok, zmesi vody a rôznych druhov nebezpečných látok

16 10 02 | vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01 | O

16 10 03 | vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látky | N

16 10 04 | vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03 | O

16 11 | Odpadové výmurovky a žiaruvzdorné materiály

16 11 01 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | N

16 11 02 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01 | O

16 11 03 | iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | N

16 11 04 | iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03 | O

16 11 05 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látky | N

16 11 06 | výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05 | O

17 | Stavebné odpady a odpady z demolácií vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných miest

17 01 | Betón, tehly, škridly, obkladový materiál a keramika

17 01 01 | betón | O

17 01 02 | tehly | O

17 01 03 | škridly a obkladový materiál a keramika | O

17 01 06 | zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látky | N

17 01 07 | zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 | O

Príklady: odpad zo stavebných a búracích prác

17 02 | Drevo, sklo a plasty

17 02 01 | drevo | O

17 02 02 | sklo | O

17 02 03 | plasty | O

17 02 04 | sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami | N

17 03 | Bitúmenové zmesi, uhoľný decht a dechtové výrobky

17 03 01 | bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný decht | N

17 03 02 | bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 | O

17 03 03 | uhoľný decht a dechtové výrobky | N

17 04 | Kovy vrátane ich zliatin

17 04 01 | meď, bronz, mosadz | O

17 04 02 | hliník | O

17 04 03 | olovo | O

17 04 04 | zinok | O

17 04 05 | železo a oceľ | O

Príklady: vyradené železné a oceľové diely

17 04 06 | cín | O

17 04 07 | zmiešané kovy | O

Príklady: vyradené kovové diely

17 04 09 | kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami | N

17 04 10 | káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látky | N

17 04 11 | káble iné ako uvedené v 17 04 10 | O

17 05 | Zemina vrátane výkopovej zeminy z kontaminovaných plôch, kamenivo a materiál z bagrovísk

17 05 03 | zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky | N

Príklady: štrk znečistený ropnými látkami

17 05 04 | zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 | O

17 05 05 | výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky | N

Príklady: zemina znečistená ropnými látkami

17 05 06 | výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05 | O

17 05 07 | štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky | N

17 05 08 | štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07 | O

17 06 | Izolačné materiály a stavebné materiály obsahujúce azbest

17 06 01 | izolačné materiály obsahujúce azbest | N

17 06 03 | iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N

17 06 04 | izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 | O

17 06 05 | stavebné materiály obsahujúce azbest | N

17 08 | Stavebný materiál na báze sadry

17 08 01 | stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami | N

17 08 02 | stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01 | O

17 09 | Iné odpady zo stavieb a demolácií

17 09 01 | odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuť | N

17 09 02 | odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB | N

17 09 03 | iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látky | N

17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | O

Príklady: odpady zo stavebných a demolačných prác, stavebná suť

18 | Odpady zo zdravotnej alebo veterinárnej starostlivosti alebo s nimi súvisiaceho výskumu okrem kuchynských a reštauračných odpadov, ktoré nevznikli z priamej zdravotnej starostlivosti

18 01 | Odpady z pôrodníckej starostlivosti, diagnostiky, liečby alebo zdravotnej prevencie

18 01 01 | ostré predmety okrem 18 01 03 | O

Príklady: neinfekčné ihly

18 01 02 | časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03 | O

18 01 03 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N

Príklady: infekčný odpad, zdravotný odpad, odpad z testovania na ochorenie Covid-19

18 01 04 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienky | O

18 01 06 | chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N

Príklady: tekuté infekčné odpady, tekuté zdravotné odpady

18 01 07 | chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06 | O

18 01 08 | cytotoxické a cytostatické liečivá | N

18 01 09 | liečivá iné ako uvedené v 18 01 08 | O

18 01 10 | amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti | N

Príklady: plomby, extrahované zuby, amalgámové kaly z filtrov

18 02 | Odpady z veterinárneho výskumu, diagnostiky, liečby a preventívnej starostlivosti

18 02 01 | ostré predmety okrem 18 02 02 | O

18 02 02 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | N

Príklady: veterinársky odpad

18 02 03 | odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy | O

18 02 05 | chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky | N

18 02 06 | chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05 | O

18 02 07 | cytotoxické a cytostatické liečivá | N

18 02 08 | liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 | O

19 | Odpady zo zariadení na úpravu odpadu, z čistiarní odpadových vôd mimo miesta ich vzniku a úpravní pitnej vody a priemyselnej vody

19 01 | Odpady zo spaľovania alebo pyrolýzy odpadu

19 01 02 | železné materiály odstránené z popola | O

19 01 05 | filtračný koláč z čistenia plynov | N

19 01 06 | vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad | N

19 01 07 | tuhý odpad z čistenia plynov | N

19 01 10 | použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov | N

19 01 11 | popol a škvara obsahujúce nebezpečné látky | N

19 01 12 | popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11 | O

19 01 13 | popolček obsahujúci nebezpečné látky | N

19 01 14 | popolček iný ako uvedený v 19 01 13 | O

19 01 15 | kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky | N

19 01 16 | kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15 | O

19 01 17 | odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky | N

19 01 18 | odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17 | O

19 01 19 | piesky z fluidnej vrstvy | O

19 01 99 | odpady inak nešpecifikované

19 02 | Odpady z fyzikálnej alebo chemickej úpravy odpadu vrátane odstraňovania chrómu a kyanidov a neutralizácie

19 02 03 | predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečné | O

19 02 04 | predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečný | N

19 02 05 | kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky | N

19 02 06 | kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05 | O

19 02 07 | olej a koncentráty zo separácie | N

19 02 08 | kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

19 02 09 | tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

19 02 10 | horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09 | O

19 02 11 | iné odpady obsahujúce nebezpečné látky | N

19 02 99 | odpady inak nešpecifikované

19 03 | Stabilizované a solidifikované odpady

19 03 04 | čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08 | N

19 03 05 | stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04 | O

19 03 06 | solidifikované odpady označené ako nebezpečné | N

19 03 07 | solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06 | O

19 03 08 | čiastočne stabilizovaná ortuť | N

19 04 | Vitrifikovaný odpad a odpad z vitrifikácie

19 04 01 | vitrifikovaný odpad | O

19 04 02 | popolček a iný odpad z úpravy dymových plynov | N

19 04 03 | nevitrifikovaná tuhá fáza | N

19 04 04 | vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu | O

19 05 | Odpady z aeróbnej úpravy tuhých odpadov

19 05 01 | nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadov | O

19 05 02 | nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpadu | O

19 05 03 | kompost nevyhovujúcej kvality | O

19 05 99 | odpady inak nešpecifikované

19 06 | Odpady z anaeróbnej úpravy odpadu

19 06 03 | kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov | O

19 06 04 | zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov | O

19 06 05 | kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu | O

19 06 06 | zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu | O

19 06 99 | odpady inak nešpecifikované

19 07 | Priesaková kvapalina zo skládok odpadov

19 07 02 | priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látky | N

19 07 03 | priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02 | O

19 08 | Odpady z čistiarní odpadových vôd inak nešpecifikované

19 08 01 | zhrabky z hrablíc | O

19 08 02 | odpad z lapačov piesku | O

19 08 05 | kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd | O

19 08 06 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | N

19 08 07 | roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov | N

19 08 08 | odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov | N

19 08 09 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky | O

Príklady: lapače tukov z reštaurácií, škôl a iných stravovacích zariadení

19 08 10 | zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09 | N

19 08 11 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd | N

19 08 12 | kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11 | O

19 08 13 | kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd | N

19 08 14 | kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13 | O

19 08 99 | odpady inak nešpecifikované

19 09 | Odpady z úpravy pitnej vody alebo vody na priemyselné použitie

19 09 01 | tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc | O

19 09 02 | kaly z čírenia vody | O

19 09 03 | kaly z dekarbonizácie | O

19 09 04 | použité aktívne uhlie | O

19 09 05 | nasýtené alebo použité iontomeničové živice | O

19 09 06 | roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov | O

19 09 99 | odpady inak nešpecifikované

19 10 | Odpady zo šrotovania kovových odpadov

19 10 01 | odpad zo železa a z ocele | O

19 10 02 | odpad z neželezných kovov | O

19 10 03 | úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látky | N

19 10 04 | úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03 | O

19 10 05 | iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky | N

19 10 06 | iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05 | O

19 11 | Odpady z regenerácie olejov

19 11 01 | použité filtračné hlinky | N

19 11 02 | kyslé dechty | N

19 11 03 | vodné kvapalné odpady | N

19 11 04 | odpady z čistenia paliva zásadami | N

19 11 05 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látky | N

19 11 06 | kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05 | O

19 11 07 | odpady z čistenia dymových plynov | N

19 11 99 | odpady inak nešpecifikované

19 12 | Odpady z mechanického spracovania odpadu napríklad triedenia, drvenia, lisovania, hutnenia a peletizovania inak nešpecifikované

19 12 01 | papier a lepenka | O

19 12 02 | železné kovy | O

19 12 03 | neželezné kovy | O

19 12 04 | plasty a guma | O

19 12 05 | sklo | O

19 12 06 | drevo obsahujúce nebezpečné látky | N

19 12 07 | drevo iné ako uvedené v 19 12 06 | O

19 12 08 | textílie | O

19 12 09 | minerálne látky, napríklad piesok, kamenivo | O

19 12 10 | horľavý odpad (palivo z odpadov) | O

19 12 11 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látky | N

19 12 12 | iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11 | O

19 13 | Odpady zo sanácie pôdy a podzemnej vody

19 13 01 | tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N

19 13 02 | tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01 | O

19 13 03 | kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky | N

19 13 04 | kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03 | O

19 13 05 | kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N

19 13 06 | kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05 | O

19 13 07 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky | N

19 13 08 | vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07 | O

20 | Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek z triedeného zberu

20 01 | Zložky komunálnych odpadov z triedeného zberu okrem 15 01

20 01 01 | papier a lepenka | O

Príklady: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier

20 01 02 | sklo | O

Príklady: nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

20 01 03 | viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky) | O

Príklady: tetrapaky a iné obaly z viacvrstvových kombinovaných materiálov

20 01 04 | obaly z kovu | O

Príklady: plechovky nápojové, plechové konzervy

20 01 05 | obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami vrátane prázdnych tlakových nádob | N

Príklady: plechovky od farieb, oleja, spreje

20 01 08 | biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad | O

Príklady: zvyšky jedál, kuchynský odpad

20 01 10 | šatstvo | O

Príklady: oblečenie

20 01 11 | textílie | O

Príklady: plachty, uteráky, obrusy

20 01 13 | rozpúšťadlá | N

20 01 14 | kyseliny | N

20 01 15 | zásady | N

20 01 17 | fotochemické látky | N

20 01 19 | pesticídy | N

20 01 21 | žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť | N

Príklady: vyradené žiarivky a výbojky, lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, ostatné osvetľovacie zariadenia alebo zariadenia pre šírenie a riadenie osvetlenia s výnimkou priamo žeravených žiaroviek v inej podskupine neuvedené

20 01 23 | vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky | N

Príklady: vyradené chladiarenské a klimatizačné jednotky, veľké chladiarenské spotrebiče pre domácnosť, chladničky, mrazničky, iné veľké spotrebiče používané na chladenie, konzervovanie a skladovanie potravín, mobilné klimatizačné zariadenia, iné zariadenia na ventiláciu a klimatizáciu

20 01 25 | jedlé oleje a tuky | O

Príklady: oleje zo stravovacích zariadení

20 01 26 | oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 | N

20 01 27 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky | N

20 01 28 | farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27 | O

20 01 29 | detergenty obsahujúce nebezpečné látky | N

20 01 30 | detergenty iné ako uvedené v 20 01 29 | O

20 01 31 | cytotoxické a cytostatické liečivá | N

20 01 32 | liečivá iné ako uvedené v 20 01 31 | O

20 01 33 | batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie | N

20 01 34 | batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33 | O

20 01 35 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti *) | N

Príklady: vyradené zobrazovacie zariadenia (monitory), bezšnúrové alebo nabíjacie spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo, mobilné telefónne prístroje, hlásič elektrickej požiarnej signalizácie

20 01 36 | vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 | O

Príklady: vyradené klávesnice, myši, telefónne prístroje, tlačiarne, diaľkové ovládače, práčky, sušičky, umývačky riadu, sporáky a rúry na pečenie, elektrické sporáky, elektrické varné dosky, mikrovlnné rúry, iné veľké spotrebiče používané na varenie a iné spracovanie potravín, elektrické spotrebiče na vykurovanie, elektrické radiátory, iné veľké spotrebiče na vykurovanie miestností, postelí, nábytku na sedenie, elektrické ventilátory, vysávače, čističe kobercov, iné spotrebiče na čistenie, spotrebiče, ktoré sa používajú na šitie, tkanie a iné spracovanie textilu, žehličky a iné spotrebiče na žehlenie, mangľovanie a inú starostlivosť, hriankovače, fritézy, mlynčeky, kávovary a zariadenia na otváranie a zatváranie nádob alebo obalov, elektrické nože, spotrebiče na strihanie vlasov, sušenie vlasov, čistenie zubov, holenie, masáž a iné spotrebiče na starostlivosť o telo, hodiny, hodinky a zariadenia na meranie, ukazovanie alebo zaznamenávanie času, váhy, erotické pomôcky, elektronické cigarety, servery, minipočítače, osobné počítače, polohovacie zariadenia k osobným počítačom, reproduktory k osobným počítačom, laptopy, notebooky, elektronické diáre, elektrické a elektronické písacie stroje, vreckové a stolové kalkulačky, iné zariadenia na zber, uchovávanie, spracovanie, prezentáciu alebo pamäťové karty, užívateľské terminály a systémy, faxové prístroje, telex, telefónne automaty, bezdrôtové telefónne prístroje, záznamníky, iné výrobky alebo zariadenia na prenos zvuku, obrazu alebo iných informácií prostredníctvom telekomunikácií, rozhlasové prijímače, videokamery, videorekordéry, Hi-Fi zariadenia, zosilňovače zvuku, hudobné nástroje, iné výrobky alebo zariadenia na zaznamenávanie alebo prehrávanie zvuku alebo obrazu vrátane signálov alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu alebo technológií na iné šírenie zvuku a obrazu, LED žiarovky, vŕtačky, pílky, šijacie stroje, zariadenia na otáčanie, frézovanie, brúsenie, drvenie, pílenie, krájanie, strihanie, vŕtanie, dierovanie,

20 01 37 | drevo obsahujúce nebezpečné látky | N

20 01 38 | drevo iné ako uvedené v 20 01 37 | O

20 01 39 | plasty | O

Príklady: neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky

20 01 40 | kovy | O

Príklady: kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky. Triedia sa podľa pokynov obce/mesta.

20 01 40 01 | meď, bronz, mosadz | O

20 01 40 02 | hliník | O

20 01 40 03 | olovo | O

20 01 40 04 | zinok | O

20 01 40 05 | železo a oceľ | O

20 01 40 06 | cín | O

20 01 40 07 | zmiešané kovy | O

20 01 41 | odpady z vymetania komínov | O

20 01 99 | odpady inak nešpecifikované

20 02 | Odpady zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov

20 02 01 | biologicky rozložiteľný odpad | O

Príklady: pokosená tráva, konáre a iný zelený odpad

20 02 02 | zemina a kamenivo | O

20 02 03 | iné biologicky nerozložiteľné odpady | O

20 03 | Iné komunálne odpady

20 03 01 | zmesový komunálny odpad | O

Príklady: obaly znečistené potravinami, obaly zo sladkostí (napr. keksíkov, cukríkov), znečistené hygienické potreby (papier použitý na utretie umytých rúk), použité kancelárske potreby, neseparovateľný komunálny odpad

20 03 02 | odpad z trhovísk | O

20 03 03 | odpad z čistenia ulíc | O

20 03 04 | kal zo septikov | O

20 03 06 | odpad z čistenia kanalizácie | O

20 03 07 | objemný odpad | O

Príklady: napr. vyradený nábytok

20 03 08 | drobný stavebný odpad | O

20 03 99 | komunálne odpady inak nešpecifikované

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého, kto chce ušetriť čas