Všeobecné obchodné podmienky

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Účelom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“) k používaniu aplikácie „EnviSys“ (ďalej len „Aplikácia“) je úprava vzájomných práv a povinností Poskytovateľa a Používateľa v súvislosti s používaním Aplikácie.

1.2. Tieto VOP predstavujú návrh Poskytovateľa na uzavretie zmluvy v zmysle § 43a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník) určený Používateľovi. Používateľ Aplikácie zadaním požadovaných registračných údajov na Web stránke a prijatím podmienok používania Aplikácie prijíma návrh Poskytovateľa v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka, čím medzi Poskytovateľom a Používateľom dôjde k uzavretiu zmluvy na používanie Aplikácie v zmysle podmienok uvedených v týchto VOP (ďalej len „Zmluva“) a Používateľovi vznikne oprávnenie používať Aplikáciu v súlade s týmito VOP.

1.3. Úspešným ukončením registrácie na web stránke www.envisys.sk si Používateľ vytvorí vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom (ďalej len „Konto“).

1.4. Poskytovateľom je obchodná spoločnosť ENVIS, s.r.o., so sídlom: Pekná cesta 15, 831 52 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35977442, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 39268/B (ďalej len „Poskytovateľ“).

1.5. Používateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorá je používateľom Aplikácie a ktorá je pri registrácii na Web stránke uvedená ako Používateľ (ďalej len „Používateľ“).

1.6. Právne predpisy sú všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti odpadového hospodárstva (ďalej len „Právne predpisy“).

1.7. Web stránkou sa rozumie webová stránka Poskytovateľa, t.j. www.envisys.sk (ďalej len „Web stránka“).

1.8. Kde sa v týchto VOP používajú pojmy s veľkým začiatočným písmenom, je potrebné im prikladať význam, ktorý im je priradený v týchto VOP.

2. APLIKÁCIA

2.1. Aplikácia je on-line aplikácia, ktorá Používateľovi umožňuje, za podmienok stanovených týmito VOP, spracúvať Používateľom vložený obsah. Obsahom sú všetky dáta a údaje, ktoré Používateľ zadá do Aplikácie (ďalej len „Obsah“). Obsah môžu tvoriť vlastné dáta a údaje Používateľa alebo dáta a údaje tretích osôb, s ktorým Používateľ disponuje na základe poverenia alebo súhlasu tretej osoby, pre ktorú Poskytovateľ vykonáva činnosť v oblasti odpadového hospodárstva v obchodnoprávnom, pracovnoprávnom alebo obdobnom právnom vzťahu (ďalej len „Obsah tretej strany“). Vo vzťahu k jednotlivej prevádzke je Používateľ oprávnený zadávať výlučne vlastný Obsah alebo výlučne Obsah tretej strany Spracúvaním je vykonávanie operácií s Obsahom v rozsahu a spôsobom predpokladanom a umožnenom Aplikáciou a jej funkcionalitami. Aplikácia je vytvorená v súlade s Právnymi predpismi a slúži na plnenie evidenčných a ohlasovacích povinností v oblasti odpadového hospodárstva.

2.2. Udelenie oprávnenia používať Aplikáciu znamená poskytnutie služby, ktorej predmetom je sprístupnenie Aplikácie a jej funkcionalít (ďalej len „Poskytnutie služby“). Do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa Používateľ zaregistroval na Web stránke, Poskytovateľ Poskytuje službu Používateľovi bezodplatne (ďalej len „Skúšobné obdobie“); po uplynutí Skúšobného obdobia je Poskytnutie služby spoplatnené, a to v súlade s týmito VOP. Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v Cenníku v zmysle ods. 3.1 týchto VOP.

2.3. Aplikácia je autorským dielom Poskytovateľa chránená v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona platného a účinného v Slovenskej republike. Výlučným vlastníkom všetkých majetkových práv a ostatných práv duševného vlastníctva k Aplikácii je Poskytovateľ. Akceptovaním týchto VOP a Poskytnutím služby Používateľ nenadobúda akékoľvek majetkové práva alebo iné práva duševného vlastníctva k Aplikácii (najmä nie právo upravovať, meniť, zasahovať do Aplikácie, spracovať, adaptovať a vytvárať odvodené diela, vytvárať kópie Aplikácie a šíriť ich). Aplikácia a všetky jej súčasti a funkcionality, vrátane grafických prvkov, ich rozloženia, textov, rozhraní a iných súčastí sú chránené podľa práva Slovenskej republiky a medzinárodných zmlúv v oblasti práv duševného vlastníctva. Akékoľvek použitie Aplikácie inak ako v súlade s týmito VOP si vyžaduje písomný súhlas Poskytovateľa.

2.4. Poskytovateľ udeľuje Používateľovi licenciu na používanie Aplikácie, a to nevýhradnú, odplatnú, územne neobmedzenú a časovo obmedzenú po dobu trvania Predplateného obdobia.

2.5. Licencia sa udeľuje na používanie Aplikácie v súlade s jej určením a s podmienkami uvedenými v týchto VOP a v návode na používanie Aplikácie (ďalej len „Návod“).

3. POPLATKY A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje Používateľovi sprístupniť Aplikáciu a jej funkcionality počas Skúšobného obdobia bezodplatne; po skončení Skúšobného obdobia má Poskytovateľ nárok na príslušnú odmenu – poplatok uvedený v Cenníku (ďalej len „Cenník“). Cenník stanovuje výšky poplatkov za Poskytnutie služby na príslušné časové obdobie (ďalej len „Predplatené obdobie“). Predplateným obdobím je 12 (dvanásť) kalendárnych mesiacov.

3.2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť sprístupnenie aplikácie Používateľovi kedykoľvek počas trvania Skúšobného obdobia bez udania dôvodu.

3.3. Poplatok za Poskytnutie služby závisí od počtu evidovaných prevádzok a rozsahu Používateľom požadovaných funkcionalít (modulov a úrovní funkcií).

3.4. Poplatok za Poskytnutie služby sa uhrádza vopred pred jej poskytnutím a to ročne podľa dĺžky Predplateného obdobia.

3.5. Poskytovateľ má nárok na poplatok za Poskytnutie služby bez ohľadu na to, či Používateľ skutočne počas Predplateného obdobia Aplikáciu používal.

3.6. Používateľ je povinný uhradiť poplatok za Poskytnutie služby na účet Poskytovateľa na základe výzvy na úhradu odoslanej elektronicky na e-mailovú adresu Používateľa zadanú v rámci registrácie na Web stránke. Používateľ je povinný uhradiť poplatok v lehote splatnosti uvedenej vo výzve na úhradu. Následne do 15 dní odo dňa uhradenia príslušného poplatku Poskytovateľ vystaví Používateľovi daňový doklad (faktúru) za Poskytnutie služby. Za deň dodania služby sa považuje deň úhrady poplatku Používateľom. Poplatok sa považuje za uhradený pripísaním celej čiastky poplatku na účet Poskytovateľa.

3.7. Poskytovateľ pred uplynutím Predplateného obdobia vystaví a odošle na e-mailovú adresu Používateľa výzvu na úhradu na ďalšie Predplatené obdobie.

3.8. V prípade omeškania Používateľa s úhradou poplatku je Poskytovateľ oprávnený počas doby omeškania deaktivovať Konto a zamedziť prístup Používateľa k Aplikácii. Pred deaktiváciou Konta bude Používateľ Poskytovateľom mailom vyzvaný na zaplatenie dlžnej sumy. Omeškanie Používateľa s úhradou Poplatku o viac ako 10 dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

3.9. Uzavretím Zmluvy udeľuje Používateľ Poskytovateľovi súhlas, aby všetky daňové doklady za používanie Aplikácie boli vydávané vo forme elektronickej faktúry. Elektronická faktúra predstavuje plnohodnotný daňový doklad pre daňové účely.

3.10. Poskytovateľ je oprávnený Cenník jednostranne zmeniť. Zmena Cenníka sa považuje za oznámenú Používateľovi momentom jej zverejnenia na Web stránke a zároveň v Aplikácii. Zmeny Cenníka nebudú mať dopad na už zaplatené poplatky a na Predplatené obdobie, za ktoré boli zaplatené poplatky pred zverejnením zmeny Cenníka.

4. ZÁRUKY A VYHLÁSENIA, POUŽÍVANIE APLIKÁCIE

4.1. Poskytovateľ sprístupňuje Aplikáciu a jej funkcionality „ako sú“.

4.2. Používateľ berie na vedomie, že Obsah vkladá do Aplikácie na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť za vložený Obsah nesie Používateľ.

4.3. Poskytovateľ vyhlasuje, že zaistí primeranú úroveň zabezpečenia Obsahu pred jeho vymazaním, stratou, neoprávneným upravovaním alebo iným poškodením, ako aj pred neoprávneným prístupom tretích osôb.

4.4. Poskytovateľ sa zaväzuje Poskytovať službu a udržiavať Aplikáciu v súlade s Právnymi predpismi a zaväzuje sa zabezpečiť funkčnosť Aplikácie s výnimkou prípadov nezávislých na vôli Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na technickú odstávku systému z dôvodov jeho údržby a nasadzovania nových funkcionalít, pričom o takýchto technických prestávkach bude Poskytovateľ informovať Používateľa na Web stránke. Používateľ nemá žiadny nárok na náhradu škody spôsobenej nefunkčnosťou Aplikácie alebo nedostupnosťou Web stránky.

4.5. Používateľ je povinný postupovať pri používaní Aplikácie tak, aby nedošlo k neoprávnenému sprístupneniu jeho Konta osobe, ktorá k tomu nie je oprávnená a je povinný vykonať všetky opatrenia, aby zamedzil úniku prihlasovacích údajov a hesiel, inak zodpovedá za škodu tým spôsobenú Poskytovateľovi, Používateľovi alebo tretej osobe. V prípade neoprávneného použitia Konta alebo prihlasovacieho mena a hesla Používateľa, je Používateľ povinný okamžite upovedomiť o tejto skutočnosti Poskytovateľa. Používateľ v plnom rozsahu zodpovedá za akékoľvek činnosti realizované pod jeho prihlasovacím menom a heslom v rámci jeho Konta.

4.6. Používateľ sa zaväzuje, že nebude Aplikáciu používať spôsobom, ktorým by porušoval práva Poskytovateľa k Aplikácii a/alebo poškodzoval jeho dobré meno a záujmy. Použitie Aplikácie pre iný účel ako je definovaný, je zakázané. Používateľ vyhlasuje, že Aplikáciu nebude používať na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito VOP. Porušenie povinnosti v zmysle tohto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

4.7. Používateľ je oprávnený vytvoriť si na Web stránke iba jedno Konto (zaregistrovať sa iba 1 krát). Používateľ, ktorý je už zaregistrovaný, sa nesmie opätovne zaregistrovať pod iným menom alebo s inou e-mailovou adresou, v opačnom prípade je Poskytovateľ oprávnený duplicitné konto zmazať a Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy.

4.8. Používateľ je povinný ukladať si dáta a údaje zadávané do Aplikácie (Obsah), ako aj všetky výstupy Aplikácie, vlastnými prostriedkami (teda inak ako prostredníctvom Aplikácie), aby na jeho strane nedošlo ku škodám napr. v dôsledku straty či poškodenia Obsahu v Aplikácii a pod. Zodpovednosť za stratu Obsahu alebo za iné škody spôsobené alebo vzniknuté pri používaní Aplikácie s tým spojené nesie Používateľ.

4.9. Poskytovateľ vyhlasuje, že Obsah nezneužije vo vlastný prospech a že ho nesprístupní tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy mu takáto povinnosť bude vyplývať zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z právoplatného a vykonateľného rozhodnutia orgánu verejnej moci, alebo kedy to bude potrebné na riadne uplatnenie a ochranu práv a oprávnených záujmov Poskytovateľa zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou.

4.10. Poskytovateľ bude počas trvania Zmluvy Používateľom vložený Obsah zálohovať na vzdialených úložiskách na dennej báze (zvyčajne v nočných hodinách) po dobu 30 (tridsiatich) dní od jeho vloženia, s čím Používateľ výslovne súhlasí. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ nezabezpečuje archiváciu Obsahu a Používateľ je povinný postupovať v zmysle odseku 4.8. týchto VOP.

4.11. Poskytovateľ vyhlasuje, že Aplikácia a jej funkcionality budú poskytované v kvalite, ktorú je možné rozumne očakávať s prihliadnutím na ich povahu, účel, poplatok za Poskytnutie služby a podmienky používania Aplikácie v zmysle týchto VOP. V prípade chýb alebo vád Aplikácie a jej funkcionalít Používateľ súhlasí, že jeho nároky sú obmedzené na odstránenie takýchto chýb alebo vád, pričom k ich odstráneniu dôjde v primeranom čase a spôsobom stanoveným Poskytovateľom, predovšetkým formou aktualizácie danej funkcionality alebo sprístupnením novšej verzie Aplikácie; odlišné ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky v súvislosti so zodpovednosťou za vady sa nepoužijú. Poskytovateľ a Používateľ sa uzatvorením Zmluvy dohodli, že maximálna výška škody, ktorú je možné v čase uzatvorenia Zmluvy predvídať ako možný dôsledok porušenia povinností Poskytovateľa alebo ktorú je možné predvídať s prihliadnutím na skutočnosti, ktoré v čase uzavretia Zmluvy Používateľ pozná alebo má poznať pri obvyklej starostlivosti, predstavuje sumu rovnajúcu sa výške príslušného poplatku na Predplatené obdobie, v ktorom môže dôjsť k vzniku škody. Používateľ súhlasí, že škoda, ktorá prevyšuje škodu podľa predchádzajúcej vety, sa nenahrádza.

4.12. Používateľ vyhlasuje, že

(i) je oprávnený s Obsahom nakladať, disponuje všetkými súhlasmi na nakladanie s Obsahom v rozsahu a forme vyžadovanej príslušnými právnymi predpismi a že spracovaním Obsahu a jeho zadávaním do Aplikácie nedochádza k ohrozeniu alebo porušeniu jeho práv alebo oprávnených záujmov ani práv či oprávnených záujmov tretích osôb;

(ii) ním zadané registračné údaje sú pravdivé, správne a úplné a že k registrácii Používateľa a k uzavretiu Zmluvy došlo konaním osoby oprávnenej konať za Používateľa.

Vyhlásenia podľa tohto odseku VOP sa považujú za zopakované pri každom použití Aplikácie.

4.13. Pokiaľ sa ktorékoľvek vyhlásenie Používateľa v zmysle týchto VOP ukáže ako nepravdivé alebo sa takým stane a v tejto súvislosti budú voči Poskytovateľovi uplatnené akékoľvek nároky tretích osôb alebo uložené sankcie zo strany orgánov verejnej moci, Používateľ sa zaväzuje Poskytovateľa v plnej miere odškodniť, a to vrátane akýchkoľvek nákladov Poskytovateľa vzniknutých v dôsledku uplatnenia takých nárokov alebo uloženia takých sankcií alebo v súvislosti s nimi. Poskytnutie nepravdivých vyhlásení Používateľa v zmysle tohto článku VOP sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

4.14 V prípade, ak vo vzťahu k Obsahu tretej strany táto tretia osoba Poskytovateľovi vyhlási, že zaniklo právo Používateľa disponovať s jej dátami a údajmi, Poskytovateľovi  vzniká právo poskytnúť tejto tretej osobe jednorazový export celého Obsahu zadaného Používateľom do Aplikácie. Pre prípad, že Obsah tretej strany bude v čase jeho poskytnutia čo i len sčasti duševným vlastníctvom Používateľa, Používateľ udeľuje právo Poskytovateľovi na použitie diela spôsobom uvedeným v tomto bode, a to za odplatu 10 EUR.

5. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

5.1. V prípade, ak v rámci plnenia Zmluvy poskytne Používateľ Poskytovateľovi svoje osobné údaje, ktoré Poskytovateľ nemôže spracúvať priamo na základe právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, ktoré upravujú oblasť ochrany a spracúvania osobných údajov (ďalej len „Právna úprava osobných údajov“), Používateľ poskytuje Poskytovateľovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, číslo účtu, a to za účelom riadneho výkonu práv a plnenia záväzkov Poskytovateľa zo Zmluvy. Súhlas podľa predchádzajúcej vety Používateľ poskytuje na dobu trvania Zmluvy a nasledujúcich dvoch (2) mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu; dlhšie je Poskytovateľ oprávnený tieto údaje spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je potrebný na riadne plnenie jeho zákonných povinností.

5.2. Poskytovateľ je oprávnený začať so spracúvaním osobných údajov odo dňa uzavretia Zmluvy. Poskytovateľ je odborne, technicky, organizačne a personálne spôsobilý spracúvať osobné údaje; bezpečnosť spracúvania osobných údajov je zaručená bezpečnostnými opatreniami, ktoré zodpovedajú spôsobu spracúvania osobných údajov a boli prijaté v súlade s Právnou úpravou osobných údajov.

5.3. Používateľ pre prípad, že pri používaní Aplikácie poskytne Poskytovateľovi priamo alebo nepriamo osobné údaje tretích osôb (ďalej len „Dotknuté osoby“), vyhlasuje, že disponuje všetkými súhlasmi Dotknutých osôb vo forme vyžadovanej Právnou úpravou osobných údajov, ktoré sú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov potrebné na spracúvanie osobných údajov Dotknutých osôb a na poskytnutie či sprístupnenie osobných údajov Dotknutých osôb, a to najmenej v rozsahu, za účelom a po dobu uvedenú v ods. 5.1. týchto VOP. Zároveň Používateľ potvrdzuje, že Poskytovateľ mu vopred poskytol všetky informácie, ktoré je v zmysle Právnej úpravy osobných údajov potrebné oznámiť Dotknutej osobe pred získaním jej osobných údajov, a to prostredníctvom týchto VOP a Web stránky a v Aplikácii.

6. KOMUNIKÁCIA

6.1. Všetka komunikácia a akékoľvek právne úkony smerujúce k založeniu, zmene alebo ukončeniu právnych vzťahov, ktoré súvisia s používaním Aplikácie alebo so Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyžadujú písomnú formu, budú uskutočnené prostriedkami diaľkovej komunikácie, konkrétne prostredníctvom elektronickej pošty.

6.2. Poskytovateľ bude zasielať elektronickú poštu Používateľovi na e-mailovú adresu zadanú v rámci registrácie k Aplikácii. Používateľ je oprávnený zasielať elektronickú poštu Poskytovateľovi na e-mailovú adresu info@envisys.sk. Elektronická pošta sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej odoslania na emailovú adresu podľa tohto odseku.

6.3. Poskytovateľ aj Používateľ sú oprávnení jednostranne meniť svoje kontaktné údaje. Používateľ sa zaväzuje oznamovať poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny údajov zadaných v rámci registrácie k Aplikácii, pričom takáto zmena je účinná dňom po doručení oznámenia o zmene Poskytovateľovi v súlade s ods. 6.2. týchto VOP. Porušenie tejto povinnosti môže mať za následok nemožnosť riadneho plnenia práv a povinností zo Zmluvy a predstavuje podstatné porušenie Zmluvy. V prípade, že v dôsledku takého porušenia povinnosti vznikne škoda, Používateľ nesie za takúto škodu zodpovednosť. Zmeny na strane Poskytovateľa budú zverejnené na Web stránke.

7. UKONČENIE ZMLUVY

7.1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.2. Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou písomnou dohodou Poskytovateľa a Používateľa, vypovedaním Zmluvy zo strany Používateľa alebo zo strany Poskytovateľa alebo odstúpením od Zmluvy zo strany Poskytovateľa.

7.3. Používateľ aj Poskytovateľ sú oprávnení vypovedať Zmluvu aj bez uvedenia dôvodu, a to výpoveďou zaslanou na e-mailovú adresu podľa ods. 6.2. týchto VOP. V prípade ročného Predplateného obdobia výpoveď nadobúda účinnosť a Zmluva zaniká uplynutím posledného dňa ročného Predplateného obdobia.

7.4. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s okamžitou účinnosťou najmä ak:
(i) sa Používateľ dopustí akéhokoľvek porušenia povinnosti zo Zmluvy alebo z týchto VOP, ktoré sa podľa týchto VOP považuje za podstatné porušenie Zmluvy,
(ii) Používateľ oznámi Poskytovateľovi nesúhlas so zmenou VOP,
(iii) Konto Používateľa nebude aktívne využívané po dobu najmenej 12 (dvanásť) po sebe nasledujúcich mesiacov,
(iv) Používateľ prestane disponovať súhlasmi pre nakladanie s Obsahom alebo ak vo vzťahu k Obsahu tretej osoby táto tretia osoba vyhlási, že Používateľ nie je oprávnený nakladať s jej dátami a údajmi, alebo
(v) nastanú iné dôvody pre odstúpenie od Zmluvy podľa právnych predpisov Slovenskej republiky.

7.5. Pokiaľ dôjde k ukončeniu Zmluvy počas Predplateného obdobia, Poskytovateľ vráti Používateľovi pomernú časť zaplatených poplatkov. Uvedené neplatí, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy na základe odstúpenia Poskytovateľa od Zmluvy z dôvodov uvedených v bodoch (i), (iii) alebo (iv) predchádzajúceho odseku alebo v prípade výpovede Zmluvy zo strany Používateľa podľa ods.7.3. týchto VOP.

7.6. V prípade ukončenia Zmluvy bude Konto Používateľa prístupné ešte počas dvoch (2) mesiacov od ukončenia zmluvného vzťahu (bez možnosti aktívneho využívania funkcionalít Aplikácie); po uplynutí tejto doby dôjde k nenávratnému zmazaniu Konta a všetkého Obsahu. Používateľ je povinný v tejto lehote zabezpečiť si všetky svoje údaje a dáta, ktoré vložil do Aplikácie, ako aj výstupy, ktoré boli na ich základe Aplikáciou vytvorené. Po uplynutí doby budú všetky tieto údaje, dáta a výstupy vymazané.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Vzťah medzi Používateľom a Poskytovateľom sa spravuje týmito VOP, Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník).

8.2. Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Používateľom alebo v súvislosti s používaním Aplikácie, vrátane sporov o platnosť, výklad alebo zrušenie Zmluvy, budú s konečnou platnosťou riešené pred príslušným súdom v Slovenskej republike (výlučná právomoc).

8.3. Používateľ nie je oprávnený previesť svoje práva podľa Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.

8.4. V prípade, ak bude niektoré ustanovenie týchto VOP neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné, nemá taká skutočnosť vplyv na platnosť, účinnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.

8.5. Poskytovateľ je oprávnený tieto VOP kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene bude Poskytovateľ informovať Používateľa v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pred účinnosťou zmeny VOP, a to uverejnením zmeny VOP na stránke Web stránke a/alebo v Aplikácii. Pokiaľ Používateľ so zmenou VOP nebude súhlasiť, je povinný túto skutočnosť najneskôr do 15 (pätnástich) dní od jej uverejnenia oznámiť Poskytovateľovi; nesúhlas so zmenou VOP bude mať následky uvedené v ods. 7.4. týchto VOP. Márnym uplynutím lehoty na zaslanie nesúhlasu so zmenou VOP sa má za to, že Používateľ so zmenou VOP súhlasí a zmenené VOP nadobudnú účinnosť dňom v nich uvedeným. Dňom nadobudnutia účinnosti zmeny VOP dochádza zároveň k zmene Zmluvy, a to v súlade so zmenou VOP.

8.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 6. 2024.

Nechám to na vás

Objednávam si vypracovanie ročného ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za predchádzajúci rok a jeho elektronické podanie príslušnému okresnému úradu.

Objednávateľ:

Prevádzky:

Názov vašej prevádzky

Adresa vašej prevádzky

Máte viac prevádzok? Kontaktujte nás!

Ďakujeme za vašu objednávku!

Potvrdenie objednávky sme vám zaslali emailom.

Niečo sa pokazilo

Pre každého kto chce ušetriť čas