Nariadením Komisie (EÚ) 2020/878, nahrádzajúcim predchádzajúce nariadenie 2015/830, ktoré uvádza požiadavky na zostavovanie kariet bezpečnostných údajov (KBÚ), sa od 1. 1. 2021 uplatňujú nové požiadavky na vypracovávanie KBÚ.

Legislatívny rámec

 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH)
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878
 • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 (CLP)
 • Zákon č. 67/2010 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 236/2020 Z. z.
 • Nariadenie vlády SR č. 235/2020 Z. z.

KBÚ, ktoré nie sú v súlade s revidovanými požiadavkami Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878 sa akceptujú do 31. 12. 2022.

KBÚ obsahuje 16 oddielov, ktoré sú pevne stanovené v nariadení 2020/878 uplatňovanom od 1. 1. 2021. Informácie o látkach uvedené v KBÚ musia byť v súlade s informáciami uvedenými pri registrácii a v správe o chemickej bezpečnosti (ak sa takáto správa vyžaduje). Ak bola vypracovaná správa o chemickej bezpečnosti látky, ako súčasť registračného postupu, v prílohe KBÚ je potrebné uvádzať aj príslušné expozičné scenáre (pre určené použitia).

KBÚ

 • Nie je dokumentom so stanovenou dĺžkou, ale strany (vrátene príloh) musia byť očíslované (napr. strana 1 z 3), alebo musia obsahovať údaj, či nasleduje ďalšia strana (napr. „pokračovanie na ďalšej strane“, „koniec karty bezpečnostných údajov“).
 • Nemá obsahovať prázdne pododdiely.
 • Údaje v KBÚ nemožno vyhlásiť za dôverné.
 • Informácie v KBÚ majú byť napísané zrozumiteľne a stručne.
 • V KBÚ sa nesmú používať vyjadrenia ako napr. „môže byť nebezpečná“, „nemá účinky na zdravie“, „bezpečná pri väčšine podmienok používania“, „neškodná“ alebo akékoľvek iné údaje, ktoré naznačujú, že látka alebo zmes nie je nebezpečná alebo akékoľvek iné údaje, ktoré nie sú v súlade s klasifikáciou danej látky alebo zmesi.

KBÚ sa dodáva

 • V štátnom jazyku.
 • Bezplatne v tlačenej alebo elektronickej forme (v prípade zaslania odkazu, musí sa jednať o odkaz priamo na požadovanú KBÚ, nie na stránku s viacerými KBÚ).

Kedy je potrebné KBÚ aktualizovať

 • Čo možno najskôr po zistení informácie týkajúcej sa opatrení na kontrolu rizík alebo o nebezpečenstvách.
 • Okamžite po udelení alebo odmietnutí autorizácie.
 • Okamžite po vydaní obmedzenia.

Nová verzia KBÚ, označená ako „Revízia: (dátum)“ sa poskytuje bezplatne v tlačenej alebo elektronickej forme všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým sa poskytla verzia za predchádzajúcich 12 mesiacov najneskôr do 5 dní po aktualizácii. Všetky aktualizácie, ktoré nasledujú po registrácii látky, musia obsahovať registračné číslo látky.