Ak ste odovzdali nebezpečné odpady (NO) zberovej spoločnosti (oprávnenej osobe v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch) ako odosielateľ NO, ste povinní podať Ohlásenie o prepravovanom nebezpečnom odpade príslušným okresným úradom za obdobie kalendárneho mesiaca do desiateho (10.) dňa nasledujúceho mesiaca (§ 11 ods. 3 vyhlášky č. 366/2015 Z.z.).

Ohlásenie o prepravovanom NO sa podáva na kópii Sprievodného listu nebezpečného odpadu (SLNO). Ako odosielateľovi NO Vám z odovzdania NO na prepravu zostal vyplnený SLNO č. 1 (viď pravý horný roh SLNO). Pre splnenie zákonnej povinnosti teda stačí zaslať príslušným okresným úradom kópiu SLNO č. 1.

Ktorým okresným úradom sa Ohlásenie o prepravovanom NO zasiela?

  1. Okresnému úradu príslušnému podľa kolónky 2 v SLNO – Držiteľ – miesto nakládky.
  2. Okresnému úradu príslušnému podľa kolónky 5 v SLNO – Miesto vykládky.
  3. Okresnému úradu v sídle kraja, ak súhlas na prepravu NO vydal okresný úrad v sídle kraja. Príslušný okresný úrad v sídle kraja zistíte podľa skratky kraja, ktorá je vypísaná v hornej časti SLNO za textom „Súhlas na prepravu vydal:“.
    Tip: Zoznam skratiek krajov a okresov nájdete vo vyhláške č. 597/2002 Z.z.

Čo ak niektoré údaje nie sú v SLNO č. 1 uvedené?
Hľadajte ich v SLNO č. 4, ktorý by Vám mal byť doručený spolu s faktúrou za odber NO. Ak SLNO č. 4 nemáte k dispozícii, alebo ak potrebné údaje v ňom nie sú uvedené, kontaktujte Vášho zmluvného partnera, ktorému ste NO odovzdali.

Kde nájdem poštové adresy okresných úradov?
Aktuálne poštové adresy príslušných okresných úradov nájdete na web stránke Ministerstva vnútra SR – miestna štátna správa.

Je potrebné okresným úradom spolu s Ohlásením zasielať aj sprievodný list?
Nie, sprievodný list nie je nutné s Ohlásením zasielať. Stačí, ak úradom zašlete kópie SLNO č. 1 (ako odosielateľ NO). Odporúčame ich zaslať ich doporučenou poštou.

Je možné zaslať Ohlásenie príslušným úradom elektronicky?
Áno, prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk). Potrebujete k tomu elektronický občiansky preukaz s čipom, na ktorom je Váš zaručený elektronický podpis a čítačku.

Čo hrozí, ak Ohlásenie o prepravovanom NO okresným úradom nezašlem?
Za nesplnenie tejto zákonnej povinnosti Vám môže orgán odpadového hospodárstva uložiť pokutu od 500 do 50 000 eur.

Čo ďalej?
Doklady o odoslaní resp. doručení Ohlásenia (napr. podací lístok, EPH, potvrdenie o odoslaní) uložte do Vašej evidencie nebezpečných odpadov spolu s príslušným SLNO č. 1 a 4 a archivujte ich po dobu 5 rokov.