Dňa 15. 6. 2022 schválili poslanci NR SR novelu zákona o odpadoch týkajúcu sa komplexnej reformy stavebných odpadov. Cieľom novely je prispieť k rozvoju obehového hospodárstva predchádzaním vzniku stavebného odpadu a výrazným zvýšením miery recyklácie stavebných odpadov.

Novou povinnosťou stavebníka bude zabezpečiť 70 %-né zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy.

reforma stavebných odpadov 2022

Definícia pôvodcu stavebných odpadov sa výrazne nemení. Ide v podstate o stavebníka, teda právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorej bolo vydané stavebné povolenie. Pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva, t. j. ich dodávateľ.

Zavádzajú sa nové pojmy a povinnosti pre pôvodcu odpadu:

  1. Vykonávať selektívnu demoláciu (postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov), t. j. počíta sa s povinnosťou zriadenia miest na triedenie odpadov na stavbe. Podrobnosti určí nová vykonávacia vyhláška o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.
  2. Zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane zasypávacích prác najmenej vo výške 70 % hmotnosti takéhoto stavebného odpadu a odpadu z demolácie pri stavbách nad 300 m2 zastavanej plochy. To sa netýka nebezpečných odpadov a odpadu pod katalógovým číslom 17 05 04 – zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (ostatný odpad).
  3. Zabezpečiť pred vznikom odpadov preukázateľný zmluvný vzťah s oprávnenou osobou o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom v § 2 predmetnej vykonávacej vyhlášky.
  4. Zavádza sa systém kontroly pred demoláciou a po demolácii, t. j. povinnosť písomného ohlásenia pred začiatkom (najneskôr 3 dni vopred) a po ukončení demolačných prác (najneskôr do 90 dní) príslušnému okresnému úradu (odbor starostlivosti o ŽP). Ohlasovať sa bude druh, kategória a množstvo odpadu ako aj spôsob jeho zhodnocovania alebo zneškodňovania. Vzor ohlásení bude ustanovený vo vykonávacej vyhláške v Prílohe č. 2 a 3.

Táto novela zákona o odpadoch nadobúda účinnosť 30. 6. 2022.

Pôvodca odpadov (stavebník), ktorému bolo vydané povolenie do 30. júna 2022 podľa § 54, 55, 57 a 88 až 93 stavebného zákona (č. 50/1976 Zb.), ide najmä o stavebné povolenie, je povinný zosúladiť nové povinnosti do 1. 1. 2023.

V súčasnosti prebieha vyhodnotenie medzirezortného pripomienkového konania návrhu novej vykonávacej vyhlášky k stavebným odpadom, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 1. 7. 2022.

Vyhláška špecifikuje aj kritéria vedľajšieho produktu pre:

  • výkopovú zeminu
  • vyfrézovaný asfalt
  • odstránené materiály zo stavby

To by mohlo uľahčiť situáciu mnohým spoločnostiam, keďže po splnení určitých podmienok sa pri týchto materiáloch už nebudú musieť aplikovať požiadavky na dodržiavanie povinností držiteľa odpadu, t. j. nepôjde o odpad, ale materiál. V mnohých prípadoch však bude potrebné počítať s vykonaním odberov a analýz týchto materiálov prostredníctvom akreditovaných laboratórií pre posúdenie limitných hodnôt určitých ukazovateľov.

Zvyšovať sa budú aj poplatky za skládkovanie stavebných odpadov. Pri výkopovej zemine a kamenive sa umožňuje jej recyklácia, preto sa zvyšuje sadzba za skládkovanie z aktuálnych 7 eur za tonu na 8 eur od 1. júla 2022, od roku 2023 na 10 eur za tonu a od roku 2024 na 15 eur za tonu. V prípade stavebných odpadov ako betón, tehly alebo škridly dôjde k zvýšeniu zo súčasných 8 eur na 25 eur za tonu od 1. júla 2022, od roku 2023 na 30 eur za tonu a od roku 2024 na 35 eur za tonu.