Funkcie

Odpadové hospodárstvo

Elektronická evidencia odpadov
Export do PDF a XLS
Online Katalóg odpadov
Automatické generovanie ohlásení
Správa používateľov
Zdieľanie dát

EnviSys je online aplikácia pre environmentálny manažment a podnikovú ekológiu určená na plnenie zákonných povinností v oblasti ochrany životného prostredia. Aktuálne obsahuje modul Odpadové hospodárstvo s rôznymi funkciami. Aplikácia umožňuje elektronické spracovanie a archiváciu agendy životného prostredia vrátane dohľadu nad jej vedením poverenými osobami. Je určená najmä pre:

firmy, podnikateľov, obchodné spoločnosti;
pôvodcov a držiteľ odpadov;
oprávnené osoby;
obce a mestá;
konzultantov.

Aplikácia je vytvorená v súlade s platnou legislatívou a pravidelne ju aktualizujeme. Pri jej vývoji čerpáme z praktických skúseností environmentálnych konzultantov a audítorov.

Ukážka aplikácie