Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 07

Z Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnen...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 06

V Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 05

Z Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 04

Z Návrh zákona o ochrane ovzdušia Aktuálne štádium:  predbežná informácia...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 03

Z Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 ...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 02

V Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia v znení vyhlášky č. 296/2017 Z. z....

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2020 - 01

V Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 228/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu palív a vedenie prevádzk...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 12

Z Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 11

Z Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o po...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 10

Z Zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov Aktuálne štádium:  ...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 09

Z Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 08

Z Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľn...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 07

Z Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentá...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 06

V Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 465/2013 Z. z. o technických požiadavkách na elektrické zariadenia a elektronické zariadeni...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 05

Z Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niekto...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 04

Z Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 03

O Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 02

Z Návrh zákona o informačnom systéme odpadového hospodárstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Zmeny v legislatíve životného prostredia 2019 - 01

Z Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ...